Motie: natuur­in­clusief bouwen meenemen in klimaat­am­bities voor gebouwde omgeving


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

constaterende dat:

  • de gebouwde omgeving 3,4 Mton CO2 moet besparen in 2030. Hiervoor moeten in 2030 ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht;
  • ontwikkelingen rond de gebouwde omgeving een grote impact hebben op groen en natuur;
  • IPO, Rijksoverheid, VNG en Aedes samen met belanghebbende partijen, zoals Vereniging Eigen Huis, EnergieSamen en Woonbond, uitwerken hoe de positie van eigenaars, gebruikers en/of bewoners in het kader van de wijkgerichte aanpak wordt geborgd, maar er nog geen plannen zijn om wetenschappers (bijv. ecologen), spelers in de bouwsector en natuurorganisaties te betrekken om de belangen van behoud van natuur en groen te waarborgen;

overwegende dat:

  • een brede coalitie, van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw onlangs een oproep hebben gedaan aan de overheid om het voortouw te nemen in natuurinclusief bouwen en natuur dus als uitgangspunt te nemen voor een daadkrachtig beleid;
  • natuurinclusief bouwen kan bijdragen aan klimaatambities;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van GS om:

  • met ecologen, natuurorganisaties en de bouw in gesprek te gaan over hoe natuurinclusief bouwen in Provincie Noord-Holland zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden;
  • de wens om natuurinclusief bouwen te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord in te brengen bij IPO;
  • dit ook te betrekken bij de verdere invulling van de taken van het Expertise Centrum Warmte (ECW), als kenniscentrum voor de uitdagingen op het gebied van de gebouwde omgeving;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, PvdD, SP

Tegen

FvD, CDA, PVV, 50Plus/PvdO