Motie: plan Eiwit­tran­sitie


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

constaterende dat:

 • in Parijs een klimaatakkoord is gesloten waarin landen hebben afgesproken de opwarming van de Aarde het liefst binnen 1.5 graden te houden;
 • we ook verplicht zijn om tegen 2020 broeikasemissies met 25% te verminderen ten opzichte van 1990;
 • we met het huidige Klimaatakkoord al deze doelen bij voorbaat niet halen;

overwegende dat:

 • het Ministerie van Economische Zaken, samen met ondernemers verenigd in de Green Protein Alliance, in 2017 een convenant heeft getekend waarin wordt gesteld dat tegen 2025 50% van eiwitconsumptie plantaardig moet zijn, om zo ons voedselsysteem te verduurzamen en Nederland op dit gebied koploper te maken;
 • het Planbureau voor de Leefomgeving, de Gezondheidsraad, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Universiteit van Oxford constateren dat een ingrijpende verandering in het landbouw- en voedselsysteem nodig is om de lange termijn doelen van het klimaat-, natuur- en milieubeleid te halen en waarbij een transitie van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten onvermijdelijk is;
 • het grootste onderzoek naar de voetafdruk van onze landbouw in de geschiedenis, uitgevoerd door Oxford Universiteit, aantoont dat plantaardige eiwitten vergeleken met dierlijke eiwitten het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik) hebben en daarom de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige eiwitten;
 • in de provincie Gelderland de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50plus, CDA en de SGP de ambitie al zijn aangegaan om in 2020 koploper te zijn op het gebeid van plantaardige eiwitten;
 • er in Noord-Holland veel kansen liggen voor het produceren van plantaardige eiwitten in bijvoorbeeld gebieden waar veeteelt door bodemdaling minder wenselijk is en hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

 • de groene eiwittransitie onderdeel te laten zijn van de provinciale klimaatmaatregelen en een plan aan PS voor te leggen over hoe de eiwittransitie in Noord-Holland vormgegeven kan worden;
 • een plan aan PS voor te leggen over hoe boeren zullen worden meegenomen en geholpen bij deze transitie;

en gaan over tot de orde van de dag.

  [1] https://www.oneworld.nl/duurza... http://www.ox.ac.uk/news/2018-... https://themasites.pbl.nl/bala... ;
  [2] http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Protein_Puzzle_web_1.pdf; Gezondheidsraad (2011) Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht
  [3] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Naar een voedselbeleid
  [4] http://www.ox.ac.uk/news/2018-...


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie: natuurinclusief bouwen meenemen in klimaatambities voor gebouwde omgeving

  Lees verder

  Motie: stop subsidies voor mestvergisters

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer