Motie: stop subsidies voor mest­ver­gisters


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

constaterende dat:

  • mestvergisters voor grote overlast en risico’s zorgen voor omwonenden door onder andere stankoverlast, ontploffingsgevaar en het mogelijk vrijkomen van giftige gassen;
  • het vergisten van mest zelf erg weinig energie oplevert en dat ook de uiteindelijke klimaatwinst door o.a. KNAW en Natuur en Milieu in twijfel wordt getrokken;
  • in de Omgevingswet (art. 3.3) vier milieubeginselen zijn opgenomen, te weten het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen;
  • subsidie voor energiewinning uit mestvergisting niet aansluit op de milieubeginselen;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • geen subsidies meer te verlenen voor mestvergisting;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, FvD, PvdD, PVV, SP

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu