Motie: inzetten op bron­beleid, niet blind op tech­no­logie


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

constaterende dat:

  • in Parijs een klimaatakkoord is gesloten waarin landen hebben afgesproken de opwarming van de Aarde het liefst binnen 1.5 graden te houden;
  • we ook verplicht zijn om tegen 2020 broeikasemissies met 25% te verminderen ten opzichte van 1990;
  • we met het huidige Klimaatakkoord al deze doelen bij voorbaat niet halen;
  • het PBL heeft laten zien dat zelfs als we álle technologie maximaal en effectief inzetten, tegen 2050 de veehouderij verantwoordelijk zou zijn voor de volledige jaarlijkse broeikasgasuitstoot in Nederland;
  • dat geen reëel perspectief is omdat elders in de maatschappij (huishoudens, midden- en kleinbedrijf, industrie) de emissies dan naar nul teruggebracht zouden moeten worden en de daarvoor benodigde kosten oneven¬redig hoog zouden zijn;
  • steeds meer twijfel is over de vraag of technologische oplossingen in de veehouderij echt werken;
  • in de Omgevingswet (art. 3.3) vier Europese milieubeginselen zijn opgenomen, te weten het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen;

overwegende dat:

  • in het huidige Klimaatakkoord en de provinciale invulling ervan vooral wordt ingezet op technologische maatregelen om de veehouderij te verduurzamen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • bij provinciale klimaatmaatregelen in de landbouw vooral in te zetten op preventief handelen en aanpak bij de bron;
  • niet nu al in te zetten in grote technologische maatregelen, maar nog uitgebreid onderzoek te laten doen naar de vraag of de voorgestelde technologische oplossingen echt duurzaam en effectief zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie: stop subsidies voor mestvergisters

Lees verder

Motie: samenhangend pakket klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer