Motie: samen­hangend pakket klimaat­maat­re­gelen rond klimaat, milieu, water, gezondheid, dieren­welzijn en bodem­daling


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

overwegende dat:

  • het provinciale beleid zich steeds richt op deelproblemen zoals stikstof, klimaat, mestoverschot, bodemdaling, fijnstof, biodiversiteit, gezondheid en voedsel;
  • het beleid er te veel op is gericht deze deelproblemen apart van elkaar op te lossen;
  • in de Omgevingswet (art. 3.3) vier Europese milieubeginselen zijn opgenomen, te weten het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • een meer samenhangend pakket aan klimaatmaatregelen - dat in lijn is met de milieubeginselen - op te stellen en daarmee problemen rond klimaat, milieu, biodiversiteit, voedsel, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling integraal aan te pakken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

VVD, FvD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie: inzetten op bronbeleid, niet blind op technologie

Lees verder

Motie: integrale visie op het beheer van bermen en natuurlijke oevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer