Motie: integrale visie op het beheer van bermen en natuur­lijke oevers


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027;

constaterende dat:

  • in de begroting meer budget is opgenomen voor ecologisch bermbeheer én voor het invullen van landschappelijke inpassing en biodiversiteit van provinciale (vaar)wegen;
  • in het coalitieakkoord staat dat versnippering van natuurgebieden dient te worden tegengegaan en de biodiversiteit in Noord-Holland versterkt dient te worden;
  • het verbeteren van biodiversiteit langs infrastructuur als een prioriteit van het in stand houden van deze infrastructuur wordt aangemerkt in zowel de begroting als het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO);

overwegende dat:

  • in de eerder genoemde provinciale beleidsdocumenten bij bermbeheer wel aandacht is voor maaibeleid, maar niet voor zaaibeleid;
  • nergens sprake is van samenhang tussen diverse door de provincie beheerde bermen;
  • nergens sprake is van samenhang tussen bermbeheer en oeverbeheer, terwijl bermen en oevers fysiek veelal aangrenzend zijn;
  • in beide gevallen de ambitie wordt uitgesproken de biodiversiteit te versterken;
  • de Gedeputeerde aan de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid heeft aangegeven naar een meer integrale benadering van investeringen en onderhoud te willen en de commissie daar welwillend tegenover leek te staan;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van GS:

  • om een integrale visie op het beheer van wegbermen en oevers op te stellen, bevattende zowel maai- als zaaibeleid, en deze in de aanbestedingen voor de gebiedscontracten mee te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, FvD, D66, PvdA, PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV, 50plus, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie: samenhangend pakket klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling

Lees verder

Motie: inventarisatie van de te verwachten bomenkap bij herinrichting en onderhoud provinciale wegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer