Motie: inven­ta­ri­satie van de te verwachten bomenkap bij herin­richting en onderhoud provin­ciale wegen


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027;

constaterende dat:

  • in het memorie van antwoord bij de begroting wordt gesteld dat er ‘aan de voorkant van een project’ niet altijd bekend is of sprake zal zijn van bomenkap of om hoeveel bomen het gaat;
  • pas aan het einde van het kalenderjaar inzichtelijk wordt gemaakt bij welke projecten bomen zijn gekapt en/of zijn herplant;

overwegende dat:

  • bij deze werkwijze nooit vooraf inzichtelijk kan worden gemaakt wat de consequenties voor natuur, milieu en biodiversiteit zijn bij herinrichtings- en/of onderhoudsprojecten aan provinciale wegen;
  • dientengevolge geen gegronde, afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden over deze projecten;
  • daarnaast achteraf niet kan worden vastgesteld of er zorgvuldigheid in acht is genomen met betrekking tot het aantal te kappen bomen;
  • de Gedeputeerde aan de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid heeft aangegeven naar een meer integrale benadering van investeringen en onderhoud te willen en de commissie daar welwillend tegenover leek te staan;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van GS:

  • om bij alle herinrichtings- en onderhoudsprojecten aan provinciale wegen, van tevoren een inventarisatie op te laten stellen van het aantal en het soort van de vermoedelijk te kappen bomen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen