Motie: gelijk­stelling maximum snelheid N200


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027;

constaterende dat:

 • Provincie Noord-Holland beheerder is van de Zeeweg (N200);
 • deze weg het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) doorsnijdt;
 • de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de Provincie voor de opdracht plaatst om de uitstoot van stikstof in en nabij Natura 2000 gebieden te beperken;
 • het NPZK Natura2000 gebied is, waar er een overschrijding van de kritische waarde voor stikstof is van meer dan 25% (bron: Wageningen Environmental Research);
 • er nu wisselende snelheidsregimes bestaan op de route van Overveen naar Zandvoort tussen 50 en 80 km per uur;
 • de Zeeweg met al 43 ongevallen in 2019 als gevaarlijke weg aangemerkt wordt en het aantal ongelukken ook een stijgende trend vertoont ondanks de grote herinrichting in (bron: VIA);

overwegende dat:

 • er een grote urgentie is om maatregelen te nemen om de stikstof emissie te reduceren (bron: “Niet alles kan” rapport commissie Remkes);
 • een van de mogelijke maatregelen ter vermindering van de stikstofemissie van verkeer de reductie van de rijsnelheid op wegen is, met name op wegen door of langs Natura 2000 gebieden;
 • een constante en lagere snelheid leidt tot een betere doorstroming van het verkeer;
 • een constante en lagere snelheid leidt tot een lagere uitstoot van stikstof;

een lagere snelheid een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid, waaronder een verwachte afname van aanrijdingen met wild;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • de maximumsnelheid op de N200, op het traject tussen de bebouwde kom van Overveen en Zandvoort, overal gelijk te stellen op 60 km/uur;
 • in afwachting van groot onderhoud tijdelijke maatregelen te nemen om dit traject N200 een inrichting te geven die past bij een maximumsnelheid van 60km/uur;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen