Amen­dement: terug­draaien bodem­daling


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024;

Besluiten aan het in de Voordracht genoemde ontwerpbesluit:

“1. Het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024, waarin opgenomen het Natuurbeheerplan 2020, vast te stellen.”

toe te voegen

“Met dien verstande dat wordt ingezet op het zo mogelijk herstellen van bodemdaling.”.

Toelichting

In de Omgevingsvisie heeft de provincie zich tot doel gesteld de bodemdaling in veenweidegebieden “af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen”. Bodemdaling wordt wel genoemd in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024, maar wijkt af van de Omgevingsvisie. Vandaar de oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om ervoor te zorgen dat binnen PNO ook wordt ingezet op het waar mogelijk en gewenst herstellen (terugdraaien) van bodemdaling. Het besluit wordt in die zin aangepast.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: gelijkstelling maximum snelheid N200

Lees verder

Motie: aanstellen stads- en dorpsecoloog

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer