Motie: aanstellen stads- en dorp­se­coloog


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van PNO 2020-2024;

overwegende dat:

  • biodiversiteit in het landelijk gebied sterk is afgenomen;
  • biodiversiteit in steden en dorpen daardoor des te belangrijker is;
  • gemeenten de afgelopen jaren veel hebben bezuinigd op groen, waardoor de diversiteit en natuurwaarden in steden en dorpen ook afneemt;
  • sommige gemeenten nauwelijks nog ecologische kennis in huis hebben;
  • de provincie natuurversterking wil in de gehele provincie, ook buiten NNN;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • een ecoloog ter beschikking te stellen aan gemeenten die de gemeenten gaat helpen met een bredere visie op groen, beleid en ecologische structuur;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: terugdraaien bodemdaling

Lees verder

Motie zon en wind voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer