Motie zon en wind voor iedereen


Ingediend door CDA, PvdD, SP en CU

3 februari 2020

Constaterende dat:

 • het Noord-Hollands perspectief op de RES onder andere de optie van zonnepanelen langs infrastructuur geeft;
 • om de energietransitie te laten slagen betrokkenheid van Noord-Hollanders essentieel is;
 • de provincie Noord Holland een trekkersrol heeft en een voorbeeld dient te zijn;
 • de provincie 1293 km weg in beheer heeft (dit betreft circa 614 km wegen,
  246km vaarwegen, 384 km fietspaden en 49 km openbaarvervoersbanen);
 • deze provinciale infrastructuur benut kan worden voor de opwekking van energie via windmolens en zonnepanelen;

overwegende dat:

 • de provincie het goede voorbeeld kan geven door bij de infrastructuur (en mogelijk ook daken) die wij in beheer hebben zoveel mogelijk energie op te wekken;
 • de inwoners (in de omgeving) in deze ontwikkelingen mee zouden moeten kunnen participeren en profiteren;
 • recent een motie is aangenomen (M92-2019) waarin wordt opgedragen te onderzoeken hoe de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van certificaten aan bedrijven en inwoners;

roept het college op:

 • mogelijkheden te laten onderzoeken voor het benutten van de provinciale infrastructuur ten behoeve van energieopwekking;
 • in het onderzoek mee te nemen hoe inwoners via een passende constructie (bijvoorbeeld door provinciale energiecertificaten) mede-eigenaar kunnen worden van zonnepanelen en windmolens aan provinciale infrastructuur;
 • in het onderzoek mee te nemen hoe de opbrengsten mede kunnen terugvloeien naar de participanten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, PVV, Fractie Baljeu NH