Motie Stop de verhuur­der­heffing


Ingediend door SP, PvdD, PvdA, 50PLUS/PvdO

3 februari 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

  • de wachttijd voor sociale huurwoningen de pan uit rijst en er een erkend en stijgend tekort aan sociale huurwoningen is;
  • de verhuurderheffing en andere belastingmaatregelen ervoor zorgen dat jaarlijks ongeveer 4 maanden huur van elke sociale huurwoning rechtstreeks naar Den Haag gaan, zonder dat dit geld terugkomt in de sociale huursector;
  • dit een directe belemmering is voor de investeringsmogelijkheden van de corporaties om extra sociale huurwoningen te bouwen, hun bestaande voorraad te verduurzamen en de huren binnen de perken te houden;

tevens constaterende dat:

  • de minister in 2020 een evaluatie van de verhuurderheffing heeft toegezegd aan de Tweede Kamer;
  • in de met de minister gesloten Woondeal aanpassing van de verhuurderheffing is genoemd als één van de instrumenten om de bouw van sociale huurwoningen aan te jagen;
  • bij de Troonrede 2019 door het kabinet is bepleit de investeringsruimte van de corporaties te verruimen;

besluit het college van GS te verzoeken:

  • de huidige vorm en andere heffingen die het investeringsvermogen van corporaties belemmeren, zoals de anti-tax avoidance richtlijn (ATAD);
  • bij de minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een investeringsfonds waar corporaties hun investeringen voor nieuwbouw en verduurzaming op in mindering kunnen brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen