Versnel de transitie naar een circu­laire economie


Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer

2 oktober 2023

Voorzitter,

Voor ons ligt een belangrijk rapport dat nog maar eens duidelijk maakt dat we voor de urgente taak staan om de transitie te maken van een wegwerp economie, naar een economie die zuinig is op onze grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie. Alleen zó hebben we straks een leefbare toekomst. Ik VOEL die urgentie en als jonge vrouw maak ik me zorgen. Mede daarom ben ik de politiek in gegaan.

We overschrijden alle grenzen van onze aarde met de “nemen, maken, consumeren, weggooien” mentaliteit die er nu heerst. De aarde raakt op. Hoe gaat mijn toekomst er dan uit zien? Of belangrijker: die van alle generaties na mij. En wat met al die jongeren in de landen waar de klimaatcrisis al volop voelbaar is?

De transitie naar circulair is niet enkel een kwestie van duurzaamheid. Het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. We gebruiken de grondstoffen van een ander en nemen hen als we zo doorgaan hun toekomst af.

De circulaire transitie hangt samen met alle grote opgaven. De eiwittransitie, de woningnood, de energietransitie. We moeten toe naar een economie die draait binnen de grenzen van de aarde. En dat klinkt groots, en spannend. Dat is het ook. Dus moeten we moedige beleidskeuzes gaan maken samen de komende tijd. Politiek met lef.

Dat is precies wat we met de volgende drie moties proberen te doen. We hopen op jullie steun.

Ten eerste de Motie Vooruitkijken, met het dictum:

roepen GS op:

- uit te werken hoe de provincie precies de IPO Bouwstenenvisie CE en VTH gaat verwerken in eigen beleid en het VTH-instrumentarium gaat inzetten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen;

- hierover dit jaar terugkoppeling te geven aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Provincies zoals o.a. Zuid-Holland gebruiken de VTH al om zich voor te bereiden op aanscherpingen vanuit Rijk en EU. We zouden er goed aan doen onszelf daar ook vast op voor te bereiden en moeten bovendien alle beschikbare handvatten aangrijpen voor de transitie.

Voorzitter,

Er is nu nog heel veel onduidelijk over hoe een circulaire economie er uit zal zien en hoe de materiaalstromen zullen zijn. Meer inzicht en beeldende voorbeelden zijn een essentiële eerste stap als we willen bouwen naar circulair.

Daarom de tweede motie, Circulair? Laat maar zien!-, met het dictum:

“roepen GS op:

- om als voorbeeld en inspiratie een pilotproject in de circulaire en natuurinclusieve woningbouw te verkennen waarbij de stromen van energie, materiaal, diensten en goederen voor hier en nu, en straks en elders inzichtelijk worden gemaakt;

- daarover contact op te nemen met relevante partijen (gemeenten, etc.);

- PS zo snel mogelijk in te lichten over de mogelijkheden van zo’n pilotproject;

en gaan over tot de orde van de dag."

Wij dienen ook mede een motie in van de Christen Unie getiteld: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid.

Hierover is het natuurlijk veel gegaan in de commissievergadering. Het is essentieel om niet alleen een circulaire economie op te bouwen, maar ook de lineaire economie af te bouwen. Op dit moment doet de provincie daar niets aan. We snappen dat er samenwerkingen zijn en dat sommige bevoegdheden niet of niet volledig bij de provincie liggen, maar de provincie heeft haar eigen mogelijkheden, juist als verbinder en aanjager. We begrijpen ook dat de provincie het druk heeft en voor veel grote opgaven staat. Maar gezien de urgentie zien wij toch graag binnen de mogelijke kaders een plan van aanpak tegemoet.

Omwille van diezelfde urgentie die ik nu al veel heb herhaald: een vraag aan GS.

Is GS bereid om de actualisatie van de actieagenda circulaire economie te vervroegen naar 2024 in plaats van de originele 2025?

Dan dienen wij nog mede in met VOLT de motie getiteld: provincie koploper in circulair inkopen.

Ik zal hier kort over zijn. De provincie ambieert in 2050 volledig circulair te zijn en 50% in 2030. Het is dan ook een niet meer dan sterk signaal om in 2027 volledig circulair in te kopen en een voorbeeldrol te vervullen.

En ook tekenen wij nog de motie van Groen Links ‘Sociaal Fundament’ mee.

Sociaal welzijn is van groot belang dus het is mooi om dit explicieter mee te wegen in ons economisch beleid.

Voorzitter,

Ik vertegenwoordig hier onder andere de stem van de jongeren en daarmee een stem van de toekomst, en wat zou ik blij zijn als er straks nog een toekomst ís met groen, eerlijke gelijk verdeelde voorzieningen voor iedereen en een aarde die hopelijk tegen die tijd in herstel is.

Ik sluit graag af met een oproep aan ons allen: denk in mogelijkheden, er valt een wereld te winnen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Tweede Begrotingswijziging 2023: onderzoek naar preventieve maatregelen in faunabeheer

Lees verder

Afdoening motie M4-2021 Behoud servicebalies op stations

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer