Motie circu­laire economie: Circulair, laat maar zien


Bij Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer Circu­laire Economie

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van agendapunt Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer;

constaterende dat:

  • het belang van circulaire economie in het coalitieakkoord ‘Verbindend Vooruit’ wordt onderschreven;
  • er op dit moment nog geen versnelling is gezien in de transitie naar een circulaire economie;
  • het belang van het versnellen van de circulaire transitie wordt aangestipt door de Randstedelijke Rekenkamer;


overwegende dat:

  • nog veel onduidelijk is over hoe de circulaire economie eruit gaat zien;
  • niemand nog precies weet hoe materiaalstromen in de circulaire economie eruit komen te zien;
  • inzicht in hóe een circulaire economie eruit kan zien en werkt essentieel is om de eerste stappen te zetten in een transitie naar circulaire economie;
  • we deze stappen in gezamenlijkheid willen zetten en met hetzelfde beeld;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • om als voorbeeld en inspiratie een pilotproject in de circulaire en natuurinclusieve woningbouw te verkennen waarbij de stromen van energie, materiaal, diensten en goederen voor hier en nu, en straks en elders inzichtelijk worden gemaakt;
  • daarover contact op te nemen met relevante partijen (gemeenten, etc.);
  • PS zo snel mogelijk in te lichten over de mogelijkheden van zo’n pilotproject;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellinoor Jorna, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie circulaire economie: Vooruitkijken

Lees verder

Motie vreemd: Geluidswal A1 Naarderbos zonder bomenkap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer