Motie circu­laire economie: Voor­uit­kijken


PvdD, CU

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van agendapunt Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer;

constaterende dat:

 • we voor de urgente taak staan om zo snel mogelijk de transitie door te maken naar een circulaire economie;
 • Noord Holland op dit tempo de circulaire transitiedoelen voor 2030 en 2050 niet gaat halen;
 • door Europa en het Rijk is aangekondigd dat in de nabije toekomst meer richtinggevende en dwingende maatregelen ingezet worden. Provincies kunnen zich volgens de RRK hierop voorbereiden door onder andere circulaire economie een groter onderdeel te laten zijn van de opdrachtverlening aan de Omgevingsdiensten, bouwstenen uit de Bouwstenenvisie CE en VTH op te nemen in het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
 • provincies zoals Zuid-Holland zich al via o.a. VTH voorbereiden op deze beweging vanuit Europa en het Rijk;

overwegende dat:

 • het belang van circulaire economie in het coalitieakkoord Verbindend vooruit wordt onderschreven;
 • het belang van het versnellen van de circulaire transitie wordt aangestipt door de Randstedelijke Rekenkamer;
 • er op dit moment nog geen versnelling is gezien in de transitie naar een circulaire economie;
 • de provincie meer regulerende instrumenten kan inzetten om niet alleen de circulaire economie te stimuleren, maar ook de lineaire economie af te bouwen;
 • de IPO Bouwstenenvisie CE en VTH beschrijft hoe het VTH-instrumentarium gericht kan worden ingezet om de transitie naar een circulaire economie te versnellen;


gehoord de discussie,

roepen GS op:

 • uit te werken hoe de provincie precies de IPO Bouwstenenvisie CE en VTH gaat verwerken in eigen beleid en het VTH-instrumentarium gaat inzetten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen;
 • hierover dit jaar terugkoppeling te geven aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ellinoor Jorna, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Belastende commerciƫle activiteiten niet langer toestaan in Natura 2000

Lees verder

Motie circulaire economie: Circulair, laat maar zien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer