Motie vreemd: Geluidswal A1 Naar­derbos zonder bomenkap


PvdD, SP, 50PLUS

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • in 2020 Gedeputeerde Staten een reactie heeft gezonden op het toen voorgelegde ontwerp geluidswal langs de A1 Naarderbos en er nog geen vooroverleg in het kader van de benodigde ruimtelijke procedure is opgestart tussen provincie en gemeente over een nieuw ontwerp van de geluidswal[1];
  • de gemeente Gooise Meren in de planvorming voor het plaatsen van een geluidswal langs de A1 bij Naarden geen ecologische toets gedaan heeft noch op een andere wijze heeft vastgesteld of het voorlopig ontwerp van 2023 voldoet aan de provinciale regelgeving (OVNH2020) met betrekking tot natuur, de Natura-2000 gebieden er direct aan grenzend en de voorwaarden van Unesco Werelderfgoed, maar de gemeente wél het voorlopig ontwerp en de financiering in de gemeenteraad heeft vastgesteld;
  • uit ecologisch onderzoek is te concluderen dat beschermde diersoorten in het gebied leven of het gebied benutten als laatste aanwezige natuurlijke corridor tussen NNN-gebieden[2];

overwegende dat:

  • de beoogde locatie van de zonnegeluidswal ligt in een randzone bij Natura-2000 gebied, terwijl deze randzones van belang zijn om de kwaliteit van de Natura-2000 gebieden te garanderen en ze bovendien al onder druk staan[3];
  • de ontwikkeling van een geluidswal of het plaatsen van zonnepanelen geen kernkwaliteiten mogen aantasten[4], terwijl zowel natuurwaarden als erfgoedwaarden (Unesco) in het geding zijn;
  • een deel van het plangebied dat gemeente Gooise Meren op het oog heeft voor de geluidswal in eigendom is van de provincie Noord-Holland en alleen tot verkoop overgegaan kan worden indien er een ruimtelijk aanvaardbaar plan ligt;
  • de Gedeputeerde in Commissie Landelijk gebied van 11 september 2023 heeft aangegeven zelf geen initiatief te nemen om samen met de gemeente Gooise Meren de provinciale randvoorwaarden voor een ontwikkeling op de betreffende locatie te verkennen;

gehoord de discussie,

vraagt het College van Gedeputeerde Staten:

  • om in het vooroverleg van de ruimtelijke procedure met de Gemeente Gooise Meren de mogelijkheden te verkennen voor het realiseren van een (zonne)geluidswal langs de A1 bij Naarden binnen de randvoorwaarden van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en de Wet natuurbescherming en Provinciale Staten daarover te informeren, voordat een Definitief Ontwerp wordt ingediend;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ilona Haas, Partij voor de Dieren

Heidi Bouhlel-Lascaris, SP
Anneke van der Helm-Chandansingh, 50PLUS

[1] Beantwoording Technische vragen commissie Landelijk gebied 11-09, nr. 6.

[2] SNLG brief over Naarderbos, ingekomen stukken Commissie Landelijk gebied 11-09, agendapunt 5.b.3

[3] Startnotitie Provinciaal Programma Landelijk Gebied

[4] Dit volgt uit hogere regelgeving (Barro) en de toets aan de provinciale regels in de OVNH2020.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, PVV, FvD, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Volt, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie circulaire economie: Circulair, laat maar zien

Lees verder

Financiering preventieve maatregelen flora en fauna

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer