Finan­ciering preven­tieve maat­re­gelen flora en fauna


Bij Tweede begro­tings­wij­ziging 2023

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van agendapunt Tweede begrotingswijziging 2023;

constaterende dat:

  • in het Coalitieakkoord 2023-2027 Verbindend vooruit! is opgenomen dat wordt ingezet op preventieve maatregelen en diervriendelijke bestrijding bij gewas- en natuurbescherming;
  • in 2023 nog geen budget beschikbaar is gesteld voor dit initiatief;
  • in het coalitieakkoord staat dat dierenwelzijn belangrijk is en dat de coalitie aandacht houdt voor dierenwelzijn als belangrijke waarde in handelen en beleid;

overwegende dat:

  • nog steeds ontheffingen worden gegeven voor het afschieten van dieren als zwanen, kauwtjes en konijnen ten behoeve van gewasbescherming of het voorkomen van andere schade door dieren;
  • er kennelijk nog weinig bekend is bij vergunning gevende instanties over preventie en toepassing van niet-dodelijke maatregelen om overlast door (wilde) dieren in het leefgebied van mensen te verkleinen en de middelen die B12 ter beschikking heeft niet toereikend zijn om in te zetten op dit onderzoek;
  • er nog weinig met dierenwelzijnsorganisaties wordt samengewerkt om preventieve en diervriendelijke maatregelen te treffen in dit kader[1];
  • faunaschadevergoedingen blijven oplopen en huidige methoden van faunabeheer, waarbij geen stimulans op de inzet van preventie geldt, geen tot weinig resultaat opleveren;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

  • 20.000 euro beschikbaar te stellen op de begroting 2023 ten behoeve van onderzoek naar de toepassing van niet-dodelijke en preventieve maatregelen als onderdeel van de mogelijkheden van faunabeheer en
  • daartoe dekking te vinden in de begroting bij programma groen;
  • hierover PS te informeren voor het einde van dit jaar;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ilona Haas

Partij voor de Dieren


[1] Beantwoording schriftelijke vragen I.M. Haas Afschot Sikaherten


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, Volt, CDA, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Geluidswal A1 Naarderbos zonder bomenkap

Lees verder

Motie Tata Steel: Excuses aan omwonenden van Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer