Motie circu­laire economie: Provincie koploper in circulair inkopen


Volt, PvdD

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van eindrapport Circulaire economie NH Randstedelijke Rekenkamer;

Constaterende dat:

 • de EU in 2050 klimaatneutraal wil zijn, en circulariteit daarin een cruciale rol speelt;
 • het Rijk streeft naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050, en de provincie het grondstoffenakkoord heeft ondertekend;
 • dat de provincie, door het gebrek aan wetgeving, regie en budgetten vanuit het Rijk, volledige beleidsvrijheid heeft op het gebied van circulaire economie;
 • de provincie deelneemt aan het MRA programma Circulaire economie, met een van de hoofddoelen om koploper te zijn op het gebied van circulaire inkoop;
 • de provincie de leidende organisator is van de MRA in het Europese samenwerkingsverband 'Circular Cities and Regions Initiative', en daarmee een voorbeeldrol moet hebben;
 • het belang van het versnellen van de circulaire transitie wordt aangestipt door de Randstedelijke Rekenkamer om de doelen voor 2030 en 2050 te halen;
 • provincie Noord-Holland met huidige beleid haar doelen niet gaat halen;
 • veel partijen in de afgelopen commissievergadering Bestuur op 18 september het belang van circulaire economie inzien.

Overwegende dat:

 • de provincie in 2018 een intentieovereenkomst in de MRA heeft getekend met als doel om in 2030 voor 100% in MRA verband circulair in te kopen;
 • het belang van het versnellen van de circulaire transitie wordt aangestipt door de Randstedelijke Rekenkamer;
 • het rekenkamer rapport concludeert dat ondanks huidig beleid de transitie naar circulaire economie niet is versneld;
 • de coalitiepartners koploper willen zijn in de omschakeling naar circulariteit;
 • de provincie slechts een beperkte rol in de transitie naar een circulaire economie kan spelen;
 • de provincie een voorbeeldfunctie heeft te vervullen;
 • de provincie volledige zeggenschap heeft over haar eigen inkoopbeleid;
 • Inkoopbeleid bijna alle provinciale beleidsterreinen raakt;

Gehoord de discussie

vraagt Gedeputeerde Staten om:

 • te onderzoeken wat nodig is om per 2027 voor 100% circulair in te kopen;
 • De resultaten vóór het actualiseren van de actieagenda met PS te delen, zodat PS in haar kaderstellende rol de beste afweging kan maken.

En gaan over tot de orde van de dag.

Maik de Weerdt, Volt,
ELlinoor Jorna, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie circulaire economie: Sociaal fundament

Lees verder

Motie circulaire economie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer