Motie circu­laire economie: Afbouw lineaire economie onderdeel econo­misch beleid


CU, PvdD, D66

2 oktober 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter bespreking van agendapunt 10, “Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49)”,

constaterende dat:

  • het belang van de circulaire economie in het coalitieakkoord Verbindend Vooruit onderschreven wordt;
  • de Randstedelijke Rekenkamer constateert dat geen versnelling is gezien in de transitie naar een circulaire economie;
  • in de provinciale Actieagenda 2021-2025 staat geschreven “aan de ene kant wordt de circulaire economie opgebouwd, aan de andere kant moet de lineaire economie worden afgebouwd”;
  • de Rekenkamer eveneens constateert dat afbouw geen expliciet onderdeel is van het circulaire economie-beleid (pagina 60);

overwegende dat:

  • de provincie streeft naar een volledig circulaire economie in 2050;
  • de transitie een samenspel is van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen; en de provincie dus geen volledige sturing heeft, maar wel een belangrijke schakel is en eigen mogelijkheden heeft;
  • GS werkt aan de actualisatie van de uitvoeringsagenda economie;

dragen GS op:

  • de afbouw van de lineaire economie expliciet onderdeel te maken van het geactualiseerde (circulair) economisch beleid;
  • vooraf inzichtelijk te maken welke middelen de provincie zou kunnen inzetten en wat aanvullend nodig is van andere partijen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein, ChristenUnie

Ellinoor Jorna, Partij voor de Dieren

Laurien Berkvens, D66


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, CDA, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie circulaire economie: Provincie koploper in circulair inkopen

Lees verder

Motie vreemd: Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer