Tweede Begro­tings­wij­ziging 2023: onderzoek naar preven­tieve maat­re­gelen in fauna­beheer


2 oktober 2023

Dank voorzitter,

Een paar punten die hierover wederom gezegd moeten worden. Miljoenen euro’s voor veenweideprojecten en terugdringen van broeikasuitstoot zijn doorgeschoven naar volgend jaar. GS neemt ruim de tijd om maar eindeloos te praten in plaats van leiderschap te tonen. De provincie heeft zelf ook bevoegdheid en verantwoordelijkheid om duidelijkheid te bieden aan de ondernemers en vervolgstappen te zetten. Er is geen tijd meer om de klimaat- en natuurcrisis op te lossen met koffiedrinken en mooie toespraakjes. Tijd van rekken is voorbij, tijd voor actie, tijd om te doen wat nodig is. Een vraag aan GS: Wanneer gaat GS zelf komen met duidelijkheid naar ondernemers en harde deadlines voor de gebieden om deze groen, gezond en diervriendelijk te maken? Beseft GS hoe urgent dit is?

En dan, voorzitter, een voorzetje, een motie, voor een diervriendelijker provincie. De Partij voor de Dieren is uiteraard blij met de aandacht in het coalitieakkoord voor preventie bij gewasbescherming. Diervriendelijke en niet-dodelijke middelen gaan altijd voor het doden van dieren. Een prachtig uitgangspunt, dat niet alleen gewassen redt, maar ook levens van duizenden van onze niet-menselijke inwoners. Dit jaar lijkt daarvoor een verloren jaar te zijn geweest vanwege de onderhandelingen en er is nog geen inzet geweest op het voorkomen van dierenleed. Daarom vragen we hier specifiek nog in deze laatste maanden aandacht voor om het doden van dieren zo snel mogelijk tot een minimum te beperken in onze provincie.

We zien zeker ruimte voor preventie. Telkens weer is gebleken dat de OD in het verlenen van ontheffingen voorbijgaat aan of mogelijk zelfs geen kennis heeft van methoden die niet-dodelijk zijn. Dit blijkt onder andere uit meerdere schriftelijke vragen die afgelopen jaren zijn gesteld over afschot van dieren. Bijvoorbeeld de kauwtjes in Hilversum, de konijnen op Texel of talrijke keren dat zwanen de kogel kregen omdat ze op een weiland zaten en het bordje verboden te betreden niet hadden gezien. Ook de actieve vraag aan dierenwelzijnsorganisaties om preventiemaatregelen is duidelijk nog niet gesteld.

Naast de beperkte kennis en capaciteit van de OD is een tweede overweging dat allerlei innovatieve maatregelen in ontwikkeling zijn en het is goed dat we daar kennis van nemen in onze maatschappelijk taak van natuurbeschermer. Juist voor de taken van de provincie (en dus haar OD) is het belangrijk dat de provincie zelf investeert in versterking van de inzet op niet dodelijke middelen. Hierbij willen we zeker niet voorbijgaan aan de ervaren overlast. Daarom vragen we om gedegen onderzoek naar de inzet van preventiemiddelen van één of twee diersoorten waarvoor vaak ontheffing wordt gegeven, ook ondanks hun notering op de rode lijst, zoals konijnen of zwanen. Alleen zo kun je een gedragen en gedegen actieplan dieren opstellen.

Daarom de motie Financiering preventieve maatregelen flora en fauna, met dank aan het ambtelijk meedenken over de dekking, met als dictum:

Provinciale Staten van Noord-Holland roepen Gedeputeerde Staten op:

- 20.000 euro beschikbaar te stellen op de begroting 2023 ten behoeve van onderzoek naar de toepassing van niet-dodelijke en preventieve maatregelen als onderdeel van de mogelijkheden van faunabeheer en

- daartoe dekking te vinden in de begroting bij programma groen;

- hierover PS te informeren voor het einde van dit jaar;

Ik laat het graag aan GS over hoe dit bedrag efficiënt te besteden op korte termijn, maar ik vraag wel in de keuze prioriteit te geven aan diersoorten die op de rode lijst staan.

Interessant voor jou

Geluidswal A1 Naarderbos zonder bomenkap

Lees verder

Versnel de transitie naar een circulaire economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer