Geluidswal A1 Naar­derbos zonder bomenkap


2 oktober 2023

Dank voorzitter,

Bomen houden geluid tegen, bomen slaan CO2 op, bomen bieden schaduw, bomen bieden beschutting en een leefgebied voor vele dieren. Dassen en roofvogels bijvoorbeeld. Beschermde diersoorten. In het Naarderbos langs de A1 ook reeën en otters die er een natuurlijke corridor in vinden, verbindingen die de provincie met de NNN nog steeds tot stand moet brengen.

En wat doet de gemeente Gooise Meren? …..3000 bomen kappen voor een betonnen geluidswal. …..Tonnen CO2 uitstoten voor de kap én aanbrengen van een wal met vervuilde grond. …..Natuurvernietiging voor een geluidswal, die alleen maar tot deze ellende leidt, omdat financiering alleen haalbaar is door middel van zonnepanelen. En dan heb ik nog niet gesproken over de gevolgen voor de unieke UNESCO erfgoedwaarden van Naarden Vesting die hier in het geding zijn. Of extra geluidsoverlast voor een woonwijk aan de overkant.

Twee van de crises waarin we ons momenteel bevinden komen hier samen. Klimaatcrisis en natuurbescherming moeten we in samenhang zien. Vernietiging van natuurwaarden voor zonnepanelen doet dat niet. Zonnepanelen kunnen een oplossing bieden voor de energie- en klimaatcrisis, zeker. Maar niet ten koste van die andere oplossing, te weten natuur en biodiversiteit. Natuurwaarden die hier in de randzone van Natura-2000 gebied liggen. De provinciale opdracht in PPLG is juist om deze randzones in stand te houden en de kwaliteit te verhogen ten behoeve van de beschermde gebieden, niet om ze te vernietigen.

Wellicht is de samenhang van klimaat en natuurbescherming voor een gemeente complex, dus laten we vooral actief in gesprek gaan met gemeenten die een bijdrage aan alles crises willen leveren. De opgaven van deze tijd vergt samenwerking, ook tussen overheden. Heel fijn dat we dankzij insprekers en actieve bewoners met brieven op de hoogte worden gebracht van dit soort plannen. Dan kunnen wij als provincie, in onze taak als natuurbeschermer én grondeigenaar, meedenken vooraf.

In een laat stadium plannen afschieten omdat ze niet voldoen aan de randvoorwaarden die de provincie voor ogen heeft in deze complexiteit, is voor niemand goed. Laten we met onze Gedeputeerde op zowel natuur áls klimaat hier in Noord-Holland vooral laten zien hoe het wèl kan. De technische innovaties voor zonnepanelen op geluidsschermen stapelen zich op. Net als de wetenschappelijke onderzoeken over het belang van gezonde randgebieden rond Natura-2000 gebied. Net als de ecologische onderzoeken die bevestigen dat dit gebied een natuurlijke corridor is, de gewenste NNN verbindingen indachtig.

Daarom deze motie Geluidswal A1 Naarderbos zonder bomenkap met het dictum:

Provinciale Staten vraagt het College van Gedeputeerde Staten

- om in het vooroverleg van de ruimtelijke procedure met de Gemeente Gooise Meren de mogelijkheden te verkennen voor het realiseren van een (zonne)geluidswal langs de A1 bij Naarden binnen de randvoorwaarden van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en de Wet natuurbescherming en Provinciale Staten daarover te informeren, voordat een Definitief Ontwerp wordt ingediend;

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nieuwe coalitie: niet doorpakken maar doorschuiven

Lees verder

Tweede Begrotingswijziging 2023: onderzoek naar preventieve maatregelen in faunabeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer