Bijdrage Masterplan biodi­ver­siteit


1 februari 2021

Voorzitter,

Sir David Attenborough, die van de natuurfilms, noemt het de Ware Tragiek van deze tijd. Het verdwijnen van de biodiversiteit ofwel: de wilde plaatsen van de Aarde.[1]

Om die wilde plaatsen te krijgen zijn drie dingen nodig:

 1. meer ruimte voor de natuur: grote aaneengesloten gebieden van hoge kwaliteit;
 2. een goede milieukwaliteit: dus schoon en voldoende water, geen stikstofvervuiling en geen landbouwgif in de natuur;
 3. vertrouwen hebben in de natuur. LEF hebben om te zeggen: we laten de natuur zijn gang gaan. Zodat je natuurlijk evenwicht krijgt.

Biodiversiteit gedijt het beste op wilde plaatsen. Daar waar natuurlijke processen kunnen plaatsvinden, zonder de sturing en invloed van de mens.

Wilde natuur kan meer biodiversiteit waarde hebben dan een ingezaaide wilde akkerrand van soort specifiek zaaimengsel met als doelsoort bijen en vlinders.

Bij Wilde natuur leeft de grond, is er kruidenrijk grasland is met insecten en is de bodem niet keihard door ontwatering.

Dat zou de het resultaat van het Masterplan biodiversiteit moeten zijn.

Daarom een motie met het dictum: verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- ruimte te bieden aan wilde natuur;
- hier bij de uitwerking invulling aan te geven;
en gaan over tot de orde van de dag.

Twee jaar lang kregen we te horen: “dat komt in het Masterplan Biodiversiteit. Wacht maar af.”

Een Masterplan: dan verwacht je een geniaal plan.

Maar: in het plan staat voornamelijk bestaand beleid. Doen we dit masterplan niet, dan verandert er vrijwel niets aan ons beleid dat al onvoldoende is.

Er wordt niet geredeneerd vanuit biodiversiteit, maar vanuit beheer en projectjes, en veel energie in meten van resultaten van die projectjes. Spreadsheet Natuur.

Hoe wel zal ik u vertellen voorzitter:

 1. Wat nodig is, is een systeemverandering in de landbouw. En gelooft u mij niet, geloof dan de VN in haar IPBES-rapport en het WNF in haar Living Planet Report Nederland. Wat doet dit Masterplan? Het verwijst naar de Voedselvisie met als veelzeggende titel “Boer en Business in balans” en niet “Boer en Biodiversiteit in balans”.
  Heb je eens een ondernemer die een voedselbos wil aanleggen, krijgt hij het provinciale advies om dieren te gaan houden.

 2. Wat nodig is, is schoon water. Vandaag 2021, halen we al 0% van die doelen. Het masterplan wil vooral data uitwisselen en resultaten monitoren.

  Daarom de motie met het dictum:

  - verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
  - bij de uitvoering van het Masterplan biodiversiteit de aanbevelingen van het IPBES en Living Planet Rapport Nederland te verwerken;
  en gaan over tot de orde van de dag.

  We sluiten aan bij amendement van de SP om uitsluitend biologische en natuur inclusieve landbouw rond N2K gebieden / die van ons bij de uitwerking ook mag gelden voor NNN-gebieden.

 3. Een laatste en sprekend voorbeeld is beheer en schadebestrijding. Het masterplan zou moeten werken aan de voorkant qua inrichting van gebieden. Niet aan het einde van een jachtloop.

  Zo is heel Hoofdstuk 5.6 “end-of-pipe”: wij regelen welke dieren te veel zijn op welke plek, en die moeten DOOD: de vossen, vanwege de grutto. De Gans vanwege schade en kraaien eten kievit-eieren. Het is omgekeerd denken, sturen op uitkomst van doelsoorten en gebrek van vertrouwen in de natuur.

  Daarom het volgende amendement:

  - besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de volgende besluiten toe te voegen:
  - In te zetten op bronmaatregelen en niet op soortbescherming en bestrijding invasieve exoten;

Ik sluit af met een stimulans voor boeren die goed willen doen, maar nu leiden onder het grasfalt en monocultuur suikerbiet van hun buren die ganzen aantrekken. De boer die staat voor “Boer en Biodiversiteit in balans”. Die moeten we helpen.

En daarom het volgende amendement

- besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de volgende besluiten toe te voegen:
- Te onderzoeken hoe tegemoetkoming faunaschade op biologische gecertificeerde percelen te maximeren zijn op 95%;
financiële dekking van “Beschermen kwetsbare soorten en bestrijden invasieve exoten” vrij te laten vallen en toe te voegen aan operationeel doel 5.2.4 “Tegemoetkoming faunaschade uitkeren”;

  Voorzitter, u begrijpt dat de ware tragedie van het verlies van biodiversiteit niet gestopt wordt met dit plan.

  Dank u wel.

  [1] "David Attenborough - The true tragedy of our time is still unfolding across the globe. Barely noticeable from day to day. I'm talking about the loss of our planet's wild places. It’s biodiversity."

  Interessant voor jou

  Mondelinge vragen PS: uitzondering avondklok voor nachtjacht op vossen en herten

  Lees verder

  Bijdrage Luchtruimherziening: pas op de plaats!

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer