Bijdrage Lucht­ruim­her­ziening: pas op de plaats!


Sturing BRS-ziens­wijze op ontwerp-Voor­keurs­be­slissing Lucht­ruim­her­ziening

1 februari 2021

De Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, die onder meer inzet op een efficiënter gebruik van het luchtruim, ligt tot en met 25 februari ter inzage.[1] Naast deze efficiencyopgave wordt als doel van deze herziening het beperken van hinder en uitstoot opgevoerd. Wat gezien de toenemende maatschappelijke gevoeligheid van groei van luchtvaart in het algemeen, en van Luchthaven Schiphol in het bijzonder, geen verwondering opwerpt.

In ieder geval lijken alle ingrediënten aanwezig voor een uitgebalanceerde integrale afweging over de maatschappelijke nut en noodzaak van diverse soorten vliegbewegingen. Wat is efficiënt? Wat levert de Nederlandse economie nou significant voordeel op? Wat is er nog verantwoord op het gebied van hinder, uitstoot en klimaatschade? Welke vluchtbewegingen zijn kortom nu eigenlijk écht nodig!?

Een grondige integrale afweging van dit soort vraagstukken zou kunnen leiden tot een aantal scenario’s met betrekking tot het aantal gewenste vliegbewegingen. Opties met meer of minder vliegbewegingen of misschien een status quo. Allemaal afhankelijk van het gewicht dat er aan de diverse aandachtspunten wordt toegekend. En ik hoop dan ook dat de Gedeputeerde zijn rol in de BRS aangrijpt om deze opties ten berde te brengen.

Maar voorzitter,

deze Luchtruimherziening gaat al bij voorbaat uit van groei als adagium. Van 500.000 vliegbewegingen naar 800.000 in 2050 (!)[2]. Dat betekent nóg meer geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit voor burgers in Noord-Holland.

Zo zal bijvoorbeeld de regio Uitgeest, Assendelft, Krommenie nog veel zwaarder belast worden, door een intensiever gebruik van de Polderbaan. Om de 70 seconden een vliegtuig in plaats van om de 120 seconden. Dit werd duidelijk tijdens een ‘beeldvormende avond over Schiphol’ afgelopen dinsdag in Uitgeest.

Verder kan met de overgang van de geluidsnorm naar ‘Lden’ Schiphol fors groeien zonder normen te overschrijden. Hogere piekbelastingen zijn toegestaan, wat zich maar moeilijk lijkt te verhouden tot leefbaarheid en het hindervraagstuk.

En voorzitter, door de nieuwe geluidsnorm in de Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet, krijgt de hele regio Schiphol een te slecht leefklimaat voor woningbouw. Wat mij tot de vraag brengt aan zowel GS als PS:

Waar kiezen we nou met z’n allen voor? Woningbouw, meer vliegbewegingen of het maar blijven oprekken van normen? Ik trap af door te kiezen voor woningbouw. Mijn fractie hoort graag de visie van GS en de andere fracties hierop.

En dan voorzitter, nog los van de inhoud. Er bestaat steeds meer het gevoel dat gemeenschappelijke regelingen en/of andere samenwerkingsverbanden van, met en tussen overheden zich buiten de invloed van de gekozen volksvertegenwoordigers afspelen. En ook burgers die zich organiseren vinden steeds vaker nul op het rekest. De Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel roept nota bene op de Omgevingsraad Schiphol ‘zo snel mogelijk te ontmantelen’. Heel erg eufemistisch uitgedrukt zou men dit op z’n minst ongelukkig kunnen noemen.

En natuurlijk voorzitter, het is mogelijk voor PS om een eigen zienswijze in te dienen, maar dat zou dan toch op basis van bespreking in een commissievergadering in PS moeten worden afgekaart? Dan had dit onderwerp toch op z’n minst op 18 januari in de commissie M&B op de agenda moeten staan?

Al met al creëren we zo dus een onwenselijke patstelling. Over een dossier met grote maatschappelijke consequenties voor honderdduizenden en waarschijnlijk zelfs meer van onze inwoners. Inwoners die ons hebben gekozen om hun belangen te behartigen. De vraag is hoe we dat voortaan weer beter kunnen gaan doen? Zeker als we in ogenschouw nemen dat dit een herhaling van zetten lijkt ten opzichte van het proces rond de Luchtvaartnota vorig jaar. En die vraag stel ik aan u allen: GS en PS. Ik ben benieuwd naar uw visie daarop.

En vanwege zowel mijn inhoudelijke als procedurele zorgen dien ik een motie in met het volgende dictum:

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • er bij de BRS voor te pleiten een zienswijze in te dienen op de concept-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, met als inzet: een pas op de plaats, in ieder geval totdat een integrale afweging is gemaakt van het publieke belang (woningbouw, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaat) en dat van de sector;
  • er bij de BRS voor te pleiten in ieder geval het krimpscenario ook als optie mee te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel!


[1] Ontwerp-VoorkeursbeslissingLuchtruimherziening Werken aan een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim | Rapport | Rijksoverheid.nl

[2] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005995.pdf