Motie Sturing BRS-ziens­wijze op ontwerp-Voor­keurs­be­slissing Lucht­ruim­her­ziening


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, te Haarlem, ter behandeling van de Actualiteit Luchtruimherziening;

constaterende dat:

 • de “ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening” t/m 25 februari ’21 ter inzage ligt[1];

overwegende dat:

 • deze de voorgenomen groei van Schiphol van 500.000 tot 800.000 vliegbewegingen van en naar de luchthaven mogelijk maakt;
 • de luchthaven nu al woningbouw op slot zet, vanwege ernstige geluidsoverlast en bijdraagt aan een slechte luchtkwaliteit;
 • het kabinet in de definitieve Luchtvaartnota onverminderd inzet op deze groei, ondanks de BRS-zienswijze op de concept-Luchtvaartnota, waarin o.a. is opgenomen dat groei en leefbaarheid niet in balans zijn, terwijl a) nut en noodzaak voor groei niet is aangegeven, b) de consequenties voor de omgeving niet zijn aangegeven en c) grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen niet helder zijn;
 • het kabinet nog steeds geen integrale afweging heeft gemaakt van het publieke belang (woningbouw, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaat) en dat van de sector;
 • zwaar belaste regio’s door de Luchtruimherziening nog zwaarder belast kunnen worden, zoals in de regio Uitgeest, Krommenie, Assendelft het geval is (aanvliegroute Polderbaan);
 • tijdens het onderhoud aan de Polderbaan dat momenteel plaatsvindt, mogelijk wordt gemaakt dat vliegtuigen iedere 70 seconden kunnen worden binnengehaald in plaats van de huidige 120 seconden;
 • deze vliegsnelweg in de volksmond al Polderbaan 2.0 wordt genoemd;
 • provincie Noord-Holland voorzitter is van de BRS;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

 • er bij de BRS voor te pleiten een zienswijze in te dienen op de concept-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, met als inzet: een pas op de plaats, in ieder geval totdat een integrale afweging is gemaakt van het publieke belang (woningbouw, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, klimaat) en dat van de sector;
 • er bij de BRS voor te pleiten in ieder geval het krimpscenario ook als optie mee te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren


[1] Ontwerp-VoorkeursbeslissingLuchtruimherziening Werken aan een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim | Rapport | Rijksoverheid.nl


Status

Aangehouden

Voor

Tegen