Motie Geen lobby voor versoe­peling geluidsnorm lucht­vaart Omge­vingswet


8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 8 maart 2021, ter behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag inzake geluidsnorm Omgevingswet;

constaterende dat:

- de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet er in voorziet dat luchtvaartgeluid zwaarder meeweegt bij het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting dan voorheen;

- de reden hiervan is dat de eerdere rekenregels in de Wet geluidhinder de hinderlijkheid van het luchtvaartgeluid en het aandeel daarvan in het gecumuleerde geluid werd onderschat [1];

overwegende dat:

- het bouwen van woningen in een groot gebied rondom Schiphol hierdoor onmogelijk dreigt te worden, doordat het akoestisch leefklimaat van de hele regio hierdoor generiek als minimaal “tamelijk slecht” tot “zeer slecht” beoordeeld wordt;

- de BRS eind vorig jaar al in een Brandbrief aan de minister van BZK hierover haar zorgen heeft geuit omdat de facto hiermee woningbouw in de regio Schiphol op slot gaat [2];

- de BRS in haar zienswijze op de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid vraagt om een beleidsneutrale omzetting van de regelgeving, in plaats van geluidhinder van vliegtuigen zwaarder mee te wegen dan voorheen [3];

- het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen het beschermen van de fysieke leefomgeving (een veilige en gezonde omgeving) en het benutten ervan (gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften) is;

- de provinciale Omgevingsvisie uitgaat van een gezonde en veilige leefomgeving in de hele provincie;

- de inwoners van Noord-Holland bij een publieksonderzoek als onderdeel van de ontwikkeling van de provinciale Omgevingsvisie van alle 29 voorgelegde uitdagingen het laagste belang toekenden aan ‘meer vluchten mogelijk maken op Schiphol’ [4];

- op dit moment bestuurlijk overleg gaande is tussen het Rijk, BRS, IPO en VNG over de effecten van de aanpassing van de geluidsnorm voor luchtvaart;

- op dit moment een impactanalyse wordt uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van de actualisering van de rekenregel luchtvaartgeluid voor de woningbouw;

- het Rijk samen met BRS, IPO en VNG de resultaten daarvan gaat wegen voordat een definitief besluit wordt genomen [5];

voorts overwegende dat:

- een keuze dient te worden gemaakt tussen de mogelijkheid tot het bouwen van woningen of het toestaan van meer vliegbewegingen;

- het oprekken van geluidsnormen om deze keuze te vermijden ten koste gaat van de leefbaarheid en de volksgezondheid;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- bij de BRS ervoor te pleiten niet verder te lobbyen voor een versoepeling van de geluidsnorm voor luchtvaart in de Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet;

en gaan over tot de orde van de dag.

1 Zienswijze Aanvullingsregeling geluid luchtvaartlawaai Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl)
2 Zienswijze Aanvullingsregeling geluid luchtvaartlawaai Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl)
3 Zienswijze Aanvullingsregeling geluid luchtvaartlawaai Gemeente Zaanstad (raadsinformatie.nl)
4
https://openresearch.amsterdam/image/2018/10/17/s_directiesbeloikemaprojecten2018_open_research_amsterda
monderzoeken_commissies-640108216.pdf
5 vleaejkkznye.pdf (eerstekamer.nl)
Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, CDA, VVD, D66, PvdA, PVV, FvD, JA21, CU, 50plus, Fractie Baljeu NH