Amen­dement Ruim­hartig bijdragen aan capa­citeit Omge­vings­dienst


PvdD, SP, CDA, Denk

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 8 maart ’21, ter behandeling van de voordracht Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

het eerste punt uit de zienswijze te schrappen, zijnde de tekst:

De OD NHN acht het noodzakelijk dat wanneer de Omgevingswet is ingevoerd 6 fte aan omgevingsadviseur werkzaam zijn bij de OD. De omgevingsadviseurs zullen de deelnemers o.a. moeten adviseren bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen en complexe vergunningsaanvragen. Financiering van deze 6 fte wordt voor 3 fte opgevangen in de lopende (milieu)begroting. Voor de overige 3 fte wordt gevraagd om een bedrag van € 300.000 per jaar, te verdelen over alle deelnemers. De provincie wordt gevraagd voor 37% mee te betalen. De huidige onderbouwing in verschillende beleidstukken voor de vergadering van algemeen bestuur op 9 december 2020, is ons inziens teveel gericht op de gemeenten en laat niet goed de toegevoegde waarde zien voor de provincie. Daarnaast geeft de OD NHN zelf aan dat de omgevingsadviseur gezien moet worden als een rol en niet als een functie.

Wij gaan graag in gesprek met de OD NHN over de rol van de omgevingsadviseur en de advisering vooral op het gebied van natuur. Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 zullen wij een nieuw en goed onderbouwd voorstel op zijn merites beoordelen.”

En te vervangen door de tekst:

De provincie staat positief tegenover het inzetten van omgevingsadviseurs door de OD NHN in het kader van de Omgevingswet.”

Toelichting

Recent is door een adviescommissie onder leiding van Jozias van Aartsen een vernietigend rapport uitgebracht over het functioneren van de omgevingsdiensten. Onder andere gebrek aan capaciteit en financiële middelen gaat nu ten koste van bescherming van de kwetsbare leefomgeving. Er is niet goed voorbereid op de toekomst en door de Omgevingswet wordt het werk van de omgevingsdienst complexer. [1]

De OD’s staan voor een grote omslag in werken wanneer de Omgevingswet ingaat. Een paradigmawisseling wordt het ook genoemd: van bescher­ming van de fysie­ke leef­om­ge­ving via een weren­de bena­de­ring van acti­vi­tei­ten, naar een beleids­cy­clus, waar­in de con­ti­nue zorg voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving cen­traal staat en ruim­te bestaat voor ont­wik­ke­ling van acti­vi­tei­ten. Bestuur­ders en amb­te­na­ren komt de las­ti­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid toe om deze ‘balans tus­sen bescher­men en benut­ten’ te rea­li­se­ren. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met ‘gebruiksruimte’.

Het is heel belangrijk dat de Omgevingswet goed wordt uitgevoerd. In die zin is 6 fte niet eens zo veel. Daarnaast helpt het de provincie ook als gemeenten de Omgevingswet goed uitvoeren. Zij dragen immers in grote mate bij aan doelen van de provincie, zoals robuuste natuur, natuurinclusieve landbouw, ruimtelijke kwaliteit, schone lucht en gezonde economie. Het bovengenoemde punt uit de zienswijze is dus al met al ongepast en dient geschrapt te worden. Ruimte voor praten met de OD heeft de provincie los hiervan uiteraard altijd.


[1] https://www.binnenlandsbestuur...; https://www.trouw.nl/duurzaamh...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA, Denk, JA21, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, VVD, FvD, PVV, CU