Amen­dement Pilot onaf­han­kelijk onderzoek Omge­vings­dienst ter bescherming van gezondheid en natuur


PvdD, SP

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 8 maart ’21, ter behandeling van de voordracht Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit:

aan de tekst:

“De zienswijze op de voorgestelde kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vast te stellen.”

de volgende zin toe te voegen:

“met inachtneming van de navolgende vraag aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord om te onderzoeken:

  • hoe in toekomstige situaties, waarbij kwetsbare belangen als natuur en gezondheid in het geding zijn, én er grote twijfels zijn vanuit maatschappelijke organisaties, er (naast de informatie van de aanvrager) op verzoek van die organisaties contra-expertise of eigen onderzoek door OD ingeschakeld kan worden om tot een volledig geïnformeerd besluit te kunnen komen,
  • hoeveel (gehonoreerde) verzoeken de OD per jaar verwacht en welke kosten per onderzoek daaraan verbonden zijn;
  • en de resultaten van die verkenning zodra mogelijk toe te sturen aan PS.”

Toelichting

Omgevingsdiensten baseren zich bij het beoordelen van aanvragen voor een vergunning of ontheffing namens GS steeds op informatie van de aanvrager. De OD NHN kijkt zelf kritisch naar de aangeleverde gegevens, maar doet zelf vaak geen onderzoek. Follow the Money heeft in kaart gebracht hoe, door o.a. het leunen op de gegevens van de aanvrager, natuur het bijna altijd verliest van economische belangen en onvoldoende wordt beschermd.[1] Daarnaast is recent door een adviescommissie onder leiding van Jozias van Aartsen een vernietigend rapport uitgebracht over het functioneren van de omgevingsdiensten. Onder andere gebrek aan capaciteit en financiële middelen gaat nu ten koste van bescherming van de kwetsbare leefomgeving. Er is niet goed voorbereid op de toekomst en door de Omgevingswet wordt het werk van de omgevingsdienst complexer.[2]

In dit amendement wordt de OD NHN gevraagd te kijken of het mogelijk is om in toekomstige situaties waarbij kwetsbare belangen als natuur en gezondheid in het geding zijn, én er grote twijfels zijn vanuit maatschappelijke organisaties, extra onafhankelijk onderzoek vanuit de OD zelf te doen of een contra-expertise te laten uitvoeren, en hoeveel geld dat kost.

Dit idee is eerder opgeworpen vanuit verschillende partijen in de Provinciale Staten. Daarbij wezen GS erop dat dit het beste kan worden besproken als de OD’s zelf op de agenda staan. De kadernota is een mooi moment om deze vragen richting de Omgevingsdienst in te dienen, omdat het budget van de Omgevingsdienst hierin aan de orde is.


Ines Kostic Eric Smaling
PvdD Noord-Holland SP


[1] https://www.ftm.nl/artikelen/l... en https://www.ftm.nl/artikelen/i...

[2] https://www.binnenlandsbestuur...; https://www.trouw.nl/duurzaamh...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Ruimhartig bijdragen aan capaciteit Omgevingsdienst

Lees verder

Motie Duurzaam doorpakken met Tata

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer