Motie Duurzaam door­pakken met Tata


PvdD, SP

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart ’21, ter behandeling van RRK Rapport ‘Stof tot nadenken’;

overwegende dat:

niet altijd duidelijk is in hoeverre ambities en afspraken over duurzaamheidsdoelstellingen Tata Steel worden gerealiseerd;

  • nog steeds gezondheid van mensen en omgeving schade wordt toegebracht;
  • Tata Steel met de provincie een aantal ambities op het gebied van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving heeft afgesproken;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • jaarlijks te rapporteren hoe ver Tata Steel concreet op koers is wat betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in Tata Steel 2020-2050, Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen (inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving voldoende beschermt;

en gaan over tot de orde van de dag.Ines Kostić,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

Fractie Baljeu, FvD, JA21, PVV, VVD