Motie Tata Steel: Alle moge­lijk­heden bescherming burgers benutten


8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart ’21, te Haarlem, ter behandeling van RRK Rapport ‘Stof tot nadenken’;

overwegende dat:

  • het RRK-rapport meermalen capaciteitsproblemen constateert bij de Omgevingsdienst (OD), maar ook dat er te weinig wordt meegedacht met burgers en dat men vooral uitgaat van wat níet kan;
  • het resultaat na decennia vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel nog steeds is dat de gezondheid van mensen en omgeving schade wordt toegebracht;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • om altijd te zoeken naar de (juridische) mogelijkheden die er wél zijn vanuit de provincie ten gunste van gezondheid van burgers en hun leefomgeving bij de uitvoering van de VTH-taken, en daar desnoods externe topjuristen voor in te schakelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Status

Verworpen

Voor

Denk, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Fractie Baljeu NH, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, VVD