Motie Actie van Rijk vragen in verband urgentie zaak Tata Steel


8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart ’21, ter behandeling van RRK Rapport ‘Stof tot nadenken’;

overwegende dat:

  • het resultaat na decennia vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel nog steeds is dat de gezondheid van mensen en omgeving schade wordt toegebracht;
  • het Programma Tata Steel 2020-2050 aan burgers geen zekerheid biedt dat hun leefomgeving en gezondheid binnen middellange termijn voldoende beschermd zullen worden;
  • Tata Steel kennelijk al wel in overleg is met het ministerie van EZK voor een subsidie voor noodzakelijke vergroening van het bedrijf[1];

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

het Rijk te vragen met maximale inzet actie te ondernemen om gezondheid van bewoners en hun leefomgeving te beschermen, waarbij onder andere wordt gekeken naar mogelijkheden voor aanscherping wet- en regelgeving;

  • het Rijk te vragen om (eventueel samen met provincie, lokale overheden, burgers en Tata) een plan van aanpak op te stellen waarin is opgenomen hoe het Rijk alles in het werk stelt om Tata Steel z.s.m. te helpen verduurzamen.

daarbij het Rijk te vragen te onderzoeken hoeveel deze voor gezondheid wenselijke transitie van Tata zou kosten (en hoeveel het zou opleveren in termen van vermeden maatschappelijke kosten) en in hoeverre het Rijk daarbij (onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden) kan helpen;

het Rijk tot slot te vragen een alternatief scenario te schetsen voor het geval de verduurzaming onvoldoende lukt, waarbij gezonde alternatieven voor werknemers in beeld worden gebracht;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] Nieuw bod op Tata in IJmuiden, staalbedrijf wijst het af - Noordhollands Dagblad


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Denk

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Fractie Baljeu NH, FvD, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD, JA21