Motie Ziens­wijzen concept toekomst­visie 2030 Recre­a­tie­schap Alkmaarder- en Uitgees­termeer


Pak nitraat- en fosfaat­ver­vuiling in landelijk gebied aan

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart 2021, ter behandeling van Zienswijzen concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

overwegende dat:

- één van de doelen van de RAUM visie is het verbeteren van de waterkwaliteit, samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier (HHNK);

- één van de oorzaken de overmaat aan voedingsstoffen van nitraten en fosfaten vanuit landbouwpercelen is (eutrofiëring);

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- te onderzoeken hoe de voedingsstoffen in het oppervlaktewater rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer aangepakt kunnen worden en hierover te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, Denk, PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Fractie Baljeu, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Actie van Rijk vragen in verband urgentie zaak Tata Steel

Lees verder

Motie Scherper ethisch verantwoord Inkoopbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer