Motie Ziens­wijzen concept toekomst­visie 2030 Recre­a­tie­schap Alkmaarder- en Uitgees­termeer


Pak nitraat- en fosfaat­ver­vuiling in landelijk gebied aan

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart 2021, ter behandeling van Zienswijzen concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

overwegende dat:

- één van de doelen van de RAUM visie is het verbeteren van de waterkwaliteit, samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier (HHNK);

- één van de oorzaken de overmaat aan voedingsstoffen van nitraten en fosfaten vanuit landbouwpercelen is (eutrofiëring);

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- te onderzoeken hoe de voedingsstoffen in het oppervlaktewater rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer aangepakt kunnen worden en hierover te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, Denk, PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Fractie Baljeu NH, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, VVD, PVV