Motie Scherper ethisch verant­woord Inkoop­beleid


PvdD, CU, 50PLUS/PvdO, DENK

12 april 2021

Motie Scherper ethisch verantwoord Inkoopbeleid

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2021, ter behandeling van de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag inzake provinciaal Inkoopbeleid;

overwegende dat:

  • de maatschappij anno 2021 vraagt om een overheid die het goede voorbeeld geeft, ook wat betreft inkoopbeleid;
  • de provincie Noord-Holland jaarlijks ruim 350 miljoen euro besteedt aan inkoop en met dit veel impact heeft;
  • GS een nieuw Inkoopbeleid heeft opgesteld;
  • in de commissie veel partijen hebben aangegeven dat de criteria, doelstellingen en uitvoering niet concreet genoeg zijn als het gaat om ethisch inkopen;
  • GS in laatste commissievergadering heeft aangegeven dat er voor de ethische aspecten niet een gestandaardiseerde meetlat is waarlangs we bedrijven kunnen leggen en dat dat wellicht met andere overheden besproken kan worden;
  • het van maatschappelijk belang is de ethische ambities en criteria zo snel mogelijk concreter te maken;

gehoord de discussie;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • om de doelstellingen, criteria en uitvoering van het Inkoopbeleid als het gaat om ethische aspecten (daar waar mogelijk) zo snel mogelijk verder uit te werken (eventueel in overleg met andere overheden);
  • daarover bij PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, CU, Denk, JA21, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, GL, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Zienswijzen concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Lees verder

Motie Huisvesting statushouders essentieel voor inburgering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer