Motie Huis­vesting status­houders essen­tieel voor inbur­gering


Groen­Links, PvdD, DENK, CU, PvdA

12 april 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 12 april 2021,

Constateren dat:

- De huisvesting van statushouders bij Noord-Hollandse gemeenten zorgelijk is en blijft en er grote achterstanden bestaan bij de toewijzing;
- Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid op 29 maart jl. bekend maakte dat de Nederlandse gemeenten in de tweede helft van dit jaar voor 11.000 statushouders een woonruimte moeten vinden;
- De taakstelling voor 2021 aanzienlijk hoger ligt dan die van 2020 en ook toen al achterstanden bestonden;
- Dit gemeenten voor een zware maar belangrijke taak plaatst.

Overwegen dat:

- De lange wachttijden voor een woning de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsstatus ernstig vertragen;
- De provincie Noord-Holland als toezichthouder op de uitvoering van de taakstelling door gemeenten een stimulerende rol kan spelen;

Zijn van mening dat:

- Het in het belang is van zowel de statushouders die als nieuwkomers in een Noord-Hollandse gemeente komen als van de bestaande inwoners dat inburgering zo snel mogelijk begint;
- Dat het hebben van een woning in de gemeente essentieel is voor de inburgering in de gemeente en het opbouwen van een sociaal en economisch netwerk;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

1. Met het Rijk in overleg te treden over een realistische aanpak die het behalen van de taakstelling mogelijk maakt;

2. Het Rijk te vragen instrumenten te ontwikkelen om het aanbieden van woningen aan statushouders te versnellen;

3. Proactief invulling te blijven geven aan de toezichthoudende rol en de beschikbare instrumenten van de voor dit doel ontwikkelde ‘escalatieladder’ actief in te zetten;

4. Verslag te doen aan Provinciale Staten over de gedane inspanningen en de resultaten.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, PvdA, SP, VVD

Tegen

FvD, JA21, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Scherper ethisch verantwoord Inkoopbeleid

Lees verder

Motie Tijdelijke stop op procedures datacenters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer