Motie Tijde­lijke stop op proce­dures data­centers


PvdD, CU, SP, JA21

12 april 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2021, te Haarlem, ter behandeling van het Actualiteitendebat datacenters;

constaterende dat:

  • het aantal datacenters in de MRA en Wieringermeer naar verwachting nog flink toeneemt;

overwegende dat:

  • onduidelijk is of de provincie of gemeenten bevoegd gezag zijn voor het verlenen van Omgevingsvergunningen voor datacenters;
  • tot nu onvoldoende aandacht was voor negatieve aspect en van datacenters, als groot verbruik van drinkwater en windenergie, extra dijkversterking, ruimtegebruik en verdozing van het landschap;
  • het MRA werkt aan een datacenterstrategie;
  • de provincie werkt aan een aanvulling hierop waarin op een rij wordt gezet wat de mogelijkheden van provinciale sturing zijn voor de thema‚Äôs waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact en de economische waarde;
  • zuinig dient te worden omgegaan met grondstoffen, als (drink)water en hernieuwbare energie;
  • er technologische oplossingen voorhanden zijn om koelwaterverbruik circulair te laten zijn;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • een tijdelijke stop op procedures voor nieuwe datacenters in de provincie af te kondigen totdat duidelijk is wie bevoegd gezag is, er een strategie voor datacenters ligt en maatregelen aan de voorkant worden gesteld over o.a. verbruik van grondstoffen, circulariteit en een goede landschappelijke inpassing;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, 50Plus/PvdO, CU, Denk, FvD, JA21, VVD, D66

Tegen

CDA, D66, PvdA, VVD, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Huisvesting statushouders essentieel voor inburgering

Lees verder

Motie: Doorpakken met bescherming gezondheid tegen giftige emissies Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer