Motie: Door­pakken met bescherming gezondheid tegen giftige emissies Tata Steel


12 april 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2021, ter behandeling van de Actualiteit Tata Steel;

overwegende dat:

 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) een verzameling is van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu;
 • ZZS zeer giftig zijn bij lage concentraties, hopen op in het milieu, zijn niet of zeer moeilijk afbreekbaar, zijn kankerverwekkend, veroorzaken erfelijke schade of zijn schadelijk voor de voortplanting;
 • voor deze stoffen daarom een minimalisatieplicht geldt;
 • elke 5 jaar moet een bedrijf als Tata Steel het bevoegd gezag een inventarisatie leveren van a) de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en b) de mogelijkheden om die emissies te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, te beperken;
 • de deadline voor o.a. Tata Steel al op 1 januari 2021 was;
 • de Rijksinspectie ILT de vloer aanveegt met de uitvoering van deze wettelijk verplichte rapportage door Tata Steel over zowel de de uitstoot van ZZS als de maatregelen om die te minimaliseren;[1]
 • de vergunningen voor Tata Steel voor ZZS-emissies nog steeds te ruim zijn en ILT daarom ook vraagt om de vergunning op ZZS-emissies aan te scherpen.
 • ILT tevens vraagtekens stelt bij het presenteren van rekenresultaten als jaargemiddelde en adviseert GGD te vragen naar de negatieve impact van ZZS-piekconcentraties en daarna indien nodig piekconcentraties in de omgeving te laten berekenen.
 • de Omgevingsdienst in de krant zegt de adviezen op te gaan volgen, maar onduidelijke is welk en op welke termijn;
 • de Randstedelijke Rekenkamer eerder constateerde dat de Omgevingsdienst VTH-taken bij Tata Steel niet snel genoeg oppakt;
 • het gezien de ernstige zorgen over de gezondheid van burgers van groot belang is dat de provincie dit z.s.m. oppakt en uitvoert;

gehoord de discussie;

spreken uit:

- gezondheid van burgers van het grootste belang te vinden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • OD NZKG te vragen om zo snel mogelijk álle adviezen van ILT op te volgen en over de uitkomsten uitgebreid te rapporteren aan GS en PS;
 • Daarbij dus ook het advies mee te nemen om bij de GGD te vragen naar
  gezondheidsrisico's bij piekconcentraties van ZZS en op basis daarvan mogelijk ook de piekconcentraties in de omgeving te laten berekenen;
 • OD NZKG te helpen de aanscherping van de vergunningen met spoed uit te voeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.ilent.nl/documente...; https://www.noordhollandsdagbl...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, SP, PVV, Denk

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, VVD