Motie Voorkom dwang­arbeid produc­tie­ketens duurzame energie


JA21, Chris­tenUnie, Groen­Links, DENK, SP, CDA, PvdA, VVD, D66, 50PLUS/PvdO, PvdD

12 april 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2021, te Haarlem, ter behandeling ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’.

Constaterende dat:

● Na onderzoek van Horizon Advisory blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake is van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren;

● Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneel-fabrikanten contracten hebben met verdachte grondstofleveranciers.

Overwegende dat:

● Er ook in Noord-Holland mogelijk zonneparken worden of zijn aangelegd met ‘foute’ zonnepanelen van de betreffende fabrikanten;

● Er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van de zonnepanelen waarmee de door de overheid gesubsidieerde zonneparken gebouwd worden;

● De provincie Noord-Holland in haar binnenkort vast te stellen Inkoopbeleid (besproken in EFB op 22 maart) ook aandacht heeft voor “Ethisch Inkopen”, waarin o.a. gesproken wordt over het “vragen aan leveranciers om inzicht te geven in de manier waarop risico’s op gebied van mensenrechten in de productieketen worden beheerst”;

● Dwangarbeid in alle productieketens voorkomen moet worden.

Van mening dat:

● We niet mogen wegkijken van de onderdrukking, dwangarbeid en genocide op de Oeigoerse moslimminderheid.

Spreekt uit:

● Het volstrekt onacceptabel te vinden als ten behoeve van de opwek van duurzame energie in NoordHolland op enigerlei sprake is van dwangarbeid.

Dragen Gedeputeerde Staten op:

● In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen, bijvoorbeeld door de manieren die genoemd worden in het Inkoopbeleid;

● Voor duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen;

● De Staten voor de zomer te informeren over de voortgang,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

JA21, CU, GroenLinks, Denk, SP, CDA, PvdA, VVD, D66, 50Plus/PvdO, FvD, PvdD

Tegen

FvD