Motie vreemd aan de orde van de dag ‘breng problemen in kaart bij buur­ge­meenten met betrekking tot het plaatsen van wind­tur­bines’


DENK, CDA, JA21, PvdD, 50PLUS, SP

17 mei 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021 kennis genomen hebbende van de discussie over Windturbines;

constaterende dat:

- de Staten eerder een motie heeft aangenomen die het college opriep om gemeenten aan te spreken op een goede afstemming bij het bepalen van de zoekgebieden voor windturbines;

- uit de schriftelijke beantwoording (26-04-2021) van de mondelinge vragen van Statenlid Koyuncu naar voren komt dat het college niet in alle gevallen daaraan gevolg heeft gegeven, in het bijzonder bij gemeenten waarbij er sprake is van gebrekkige afstemming, zoals bij de gemeenten Oostzaan en Landsmeer;

- het college de verantwoordelijkheid voor een goede afstemming neerlegt bij de gemeenten zelf, terwijl de provincie zelf ook een verantwoordelijkheid heeft in het RES-proces;

verder constaterende:

- er nog steeds klachten komen van gemeenten over een gebrekkige afstemming tussen buurgemeenten;

- de gemeenteraad van Oostzaan heeft aangegeven onvoldoende te zijn betrokken als buurgemeente binnen de subregio Zaanstreek-Waterland;

overwegende dat:

- de provincie als regiehouder óók een verantwoordelijkheid voor goede afstemming tussen gemeenten heeft;

- gebrekkige afstemming tussen gemeenten het draagvlak voor de plaatsing van windturbines kan verminderen en daarmee de uitvoering van de RES ondermijnt;

- gebrekkige afstemming ook gevolgen kan hebben voor woningbouw en kan leiden tot vertraging c.q. een bouwstop;

- het een taak van de provincie is om knelpunten tussen gemeenten in kaart te brengen en zorg te dragen voor een goede afstemming tussen gemeenten;

verzoeken het college:

- in kaart te brengen waar de knelpunten tussen buurgemeenten zitten bij het vaststellen van zoekgebieden voor windturbines en met concrete aanbevelingen te komen om deze knelpunten op te lossen;

- op korte termijn gesprekken te faciliteren tussen de gemeenten waarbij dit speelt en zorg te dragen voor een goede afstemming tussen deze gemeenten en daarbij samen op te trekken met naburige provincies wanneer het de provinciegrenzen overschrijdt;

en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingediend

Voor

Tegen