Amen­dement Natuur­doelen in stik­stofaanpak centraal stellen


17 mei 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, ter behandeling van de voordracht Strategie NH aanpak stikstofproblematiek 2021-2022;

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

een extra besluit onder 1ste besluit toe te voegen met de tekst :

“als generieke doelen vast te stellen: 50% emissiereductie van de Noord-Hollandse stikstofbronnen in 2030 en 70% reductie in 2035.”

Toelichting

GS heeft in haar Strategie aanpak stikstofproblematiek de omgevingswaarden (doelen) uit de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) overgenomen. De strekking van deze omgevingswaarden is dat in de jaren 2025, 2030 en 2035 op ten minste 40%, 50% respectievelijk 74% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden geen sprake meer is van een overschrijding van de kritische depositiewaarde (kdw). GS heeft deze omgevingswaarden vertaald naar streefwaarden te behalen depositiereductie in mol in 2025, 2030 en 2035 per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Volgens ecologische en wetenschappelijke inzichten is deze doelstelling te laag om de natuur afdoende te beschermen om aan de Habitatrichtlijn te voldoen. Het adviescollege Remkes adviseerde in haar eindrapport ‘Niet alles kan overal’[1] een halvering van de binnenlandse stikstofemissies in 2030, gebaseerd op ecologische adviezen. Deze halvering is een noodzakelijke randvoorwaarde om natuurherstel in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te kunnen realiseren, en is ook nodig om te voorkomen dat toestemmingverlening aan nieuwe activiteiten of aan uitbreiding van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken, door een overschot aan stikstof wordt belemmerd.

Ook een recent wetenschappelijk rapport “Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof:

Stikstof en natuurherstel‘’[2] (WUR) komt uit op een binnenlandse emissiereductie van 50% in 2030, en 70% in 2035.

De omgevingswaarde 2030 uit de Wsn komt overeen met slechts 26% emissiereductie [3] in plaats van de ecologisch minimaal benodigde 50%. Overigens hebben zowel GroenLinks als de PvdA in de Tweede [4] en Eerste Kamer [5] tegen de Wsn gestemd, mede om deze rede.

[1] Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt eindrapport: Niet alles kan overal | Nieuwsbericht | Aanpak Stikstof , juni 2020

[2] Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof: stikstof en natuurherstel — Research@WUR

[3] Zie eveneens Eindrapport Remkes: “In het maatregelenpakket van het kabinet, zoals verwoord in de Kamerbrief van 24 april 2020, wordt voor natuurherstel gewerkt met de volgende streefwaarde: “50% van de hectares stikstofgevoelig natuurareaal binnen Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) in 2030”. Door PBL en RIVM is de opgave gevalideerd als 26% reductie van de binnenlandse stikstofemissies, oftewel 255 mol depositiereductie N/ha/jr.”

[4] Stemming Tweede Kamer: Stemming met amendementen (eerstekamer.nl)

[5] Stemming Eerste Kamer: Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘breng problemen in kaart bij buurgemeenten met betrekking tot het plaatsen van windturbines’

Lees verder

Stikstofaanpak: Motie bescherming kwetsbaarste eerst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer