Stik­stofaanpak: Motie bescherming kwets­baarste eerst


17 mei 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, ter behandeling van de voordracht Strategie NH aanpak stikstofproblematiek 2021-2022;

overwegende dat:

- er geen prioritering wordt aangebracht binnen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden;

- deze prioritering wordt geadviseerd in het rapport “Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof” (WUR)[1];

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- bij de uitvoering prioriteit te geven aan verlaging stikstofdepositie bij de zeer stikstofgevoelige habitattypen en bij de geselecteerde prioritaire habitats [2];

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.wwf.nl/globalassets/afbeeldingen/nieuws/nieuws-2021/210408__rapport-stikstof-van-den-burg-et-al_.pdf §3.4 pagina 26

[2] Definitie ‘prioritaire habitats’: Voor de op wereldschaal zeldzame en/of vrijwel uitsluitend binnen de EU voorkomende typen heeft de EU een bijzondere verantwoordelijkheid en deze worden in de Richtlijn aangemerkt als ‘prioritair’


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Natuurdoelen in stikstofaanpak centraal stellen

Lees verder

Motie PAS-melders naar biologisch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer