Motie PAS-melders naar biolo­gisch


17 mei 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, ter behandeling van de voordracht Strategie NH aanpak stikstofproblematiek 2021-2022;

overwegende dat:

- er een legaliseringsslag op dit moment loopt voor oude PAS-melders;

- omschakeling naar een natuur inclusieve(re) en biologische bedrijfsvoering past binnen provinciaal stikstof en natuurbeleid ;

- omschakeling naar biologische bedrijfsvoering interne salderingsruimte kan leveren die gebruikt kan worden voor legalisering;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- PAS-melders en niet-melders ondersteuning te bieden in de omschakeling naar biologisch en natuur inclusieve bedrijfsvoering niveau 2 of niveau 3;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Stikstofaanpak: Motie bescherming kwetsbaarste eerst

Lees verder

Motie Verleasen stikstof buiten bufferzones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer