Motie Verleasen stikstof buiten buffer­zones


17 mei 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, ter behandeling van de voordracht Strategie NH aanpak stikstofproblematiek 2021-2022;

overwegende dat:

- stikstofrechten per 1 april 2021 verleased kunnen worden in Noord-Holland;

- hierbij tijdelijk extra stikstofbelasting op stikstofgevoelige natuurgebieden mogelijk is;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- bufferzones aan te wijzen rondom stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden;

- verleasen van stikstofrechten aan bedrijven in bufferzones niet toe te staan;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PAS-melders naar biologisch

Lees verder

Ook leges heffen voor stikstofgerelateerde vergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer