Motie Masterplan biodi­ver­siteit: Gelden voor Biodi­ver­siteit niet inzetten voor berm­beheer


CU, SP, PvdD

1 februari 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, ter bespreking van agendapunt 10, Vaststelling Masterplan biodiversiteit (VD-02),

constaterende dat:

 In het coalitieakkoord 8 miljoen is uitgetrokken voor een Masterplan Biodiversiteit;

 2 miljoen vanuit het Masterplan Biodiversiteit wordt ingezet voor ecologisch bermbeheer;

overwegende dat:

 De afname van biodiversiteit ook in Noord-Holland een groot probleem kan worden voor de ecosysteemdiensten en daarmee onze voedselvoorziening;

 De afname van biodiversiteit niet alleen voor natuur, milieu en leefbaarheid grote gevolgen heeft;

 De economische risico’s van het verlies van biodiversiteit zeer groot zijn blijkens het rapport van De Nederlandse Bank in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving1

Van mening dat:

 Ecologisch bermbeheer waar mogelijk moet worden toegepast;

 Ook ecologisch bermbeheer betaald kan worden vanuit het onderhoudsbudget bermen;

Dragen GS op:

 De kosten van ecologisch bermbeheer te dekken vanuit de reservering onderhoud infrastructuur;

 De volledige som van 8 miljoen aan te wenden voor de overige onderdelen van het Masterplan Biodiversiteit;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 https://www.dnb.nl/binaries/Br...


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

CDA, D66, FvD, Fractie Baljeu, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks

Lees onze andere moties

Amendement Masterplan biodiversiteit: eigenrisico faunaschade voor biologische landbouw 5%

Lees verder

Motie Sturing BRS-zienswijze op ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer