Motie Aanbe­veling IPBES en WNF overnemen in Masterplan biodi­ver­siteit


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, te Haarlem, ter behandeling van Masterplan biodiversiteit;

overwegende dat:

  • het Masterplan biodiversiteit terecht het IPBES-rapport (Verenigde Naties)[1] en het Living Planet Report Nederland van het WNF[2] noemt bij de constatering dat de natuur onder druk staat;
  • echter niet de aanbeveling uit beide vooraanstaande rapporten is overgenomen dat een systeemverandering in de landbouw naar een natuurinclusieve landbouw urgent is;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • bij de uitvoering van het Masterplan biodiversiteit de aanbevelingen van het IPBES en Living Planet Rapport Nederland te verwerken;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES

[2] https://www.wwf.nl/globalasset...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Denk, FvD, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Ruimte bieden aan wilde natuur

Lees verder

Amendement Masterplan biodiversiteit: bufferzone biologische landbouw rondom Natura 2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer