Motie Aanbe­veling IPBES en WNF overnemen in Masterplan biodi­ver­siteit


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, te Haarlem, ter behandeling van Masterplan biodiversiteit;

overwegende dat:

  • het Masterplan biodiversiteit terecht het IPBES-rapport (Verenigde Naties)[1] en het Living Planet Report Nederland van het WNF[2] noemt bij de constatering dat de natuur onder druk staat;
  • echter niet de aanbeveling uit beide vooraanstaande rapporten is overgenomen dat een systeemverandering in de landbouw naar een natuurinclusieve landbouw urgent is;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • bij de uitvoering van het Masterplan biodiversiteit de aanbevelingen van het IPBES en Living Planet Rapport Nederland te verwerken;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES

[2] https://www.wwf.nl/globalasset...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Denk, FvD, Fractie Baljeu NH, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks