Amen­dement Masterplan biodi­ver­siteit: bufferzone biolo­gische landbouw rondom Natura 2000


SP. PvdD

1 februari 2021

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, besprekend

de Vaststelling Masterplan biodiversiteit (VD-02)

Besluit achter de huidige tekst van beslispunt 1 van het te nemen besluit de volgende tekst toe

te voegen:

- .... en er naartoe te werken dat rondom de Natura 2000- gebieden uitsluitend nog biologische en natuurinclusieve landbouw mogelijk is

zodat beslispunt 1 zal luiden:

- Het Masterplan biodiversiteit vast te stellen, inclusief de kennisagenda Biodiversiteit en water en er naartoe te werken dat rondom de Natura 2000- gebieden zo veel mogelijk nog biologische en natuurinclusieve landbouw mogelijk is.


Toelichting:

Rondom de Natura 2000- gebieden in de provincie Noord-Holland zijn er nog veel agrarische bedrijven gevestigd die op die het boerenbedrijf niet biologisch of natuurinclusief uitoefenen.

Door middel van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden is het mogelijk dat veehouderijen die voor een grote stikstofbelasting op de Noord-Hollandse Natura 2000- gebieden opgekocht worden. Dit zal een impuls aan de biodiversiteit geven.

Geen enkele veehouderij heeft zich tot nu toe voor deze regeling bij de provincie gemeld. Een andere mogelijkheid om de biodiversiteit in de Natura 2000- gebieden te behouden en te versterken is ervoor te zorgen dat rondom de Natura 2000- gebieden uitsluitend nog biologische en natuurinclusieve landbouw mogelijk is. Dit zou ook veel meer biodiversiteit kunnen opleveren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

CDA, D66, FvD, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Aanbeveling IPBES en WNF overnemen in Masterplan biodiversiteit

Lees verder

Amendement Masterplan biodiversiteit: inzetten op bronmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer