Motie Ruimte bieden aan wilde natuur


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, ter behandeling van Masterplan Biodiversiteit;

constaterende dat:

- er weinig wilde natuur is in Noord-Holland;

van mening zijnde dat:

- biodiversiteit gebaat is bij wilde plaatsen, daar waar de het ingrijpen van de mens minimaal is;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- ruimte te bieden aan wilde natuur;
- hier bij de uitwerking invulling aan te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, FvD, CU

Tegen

CDA, D66, Denk, Fractie Baljeu NH, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks