Provincie gaat meer moge­lijk­heden onder­zoeken om in te grijpen bij Tata Steel


19 april 2021

In de commissievergadering NLG (Gezondheid) op maandag 19 april '21 over het RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek IJmond deed gedeputeerde Olthof de toezegging om juristen te laten onderzoeken of het voorzorgsbeginsel gebruikt kan worden om als provincie meer in te kunnen ingrijpen in de uitstoot van Tata Steel. Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren vroeg daarnaar. Zij kreeg ook de toezegging dat de provincie zo snel mogelijk komt met een reactie op de concrete voorstellen die de Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee per brief met de provincie heeft gedeeld.

Het nieuwe onderzoek van het RIVM in samenwerking met de GGD en onderzoeksinstituut Nivel bewijst dat bewoners in het gebied rond Tata Steel IJmuiden vaker last hebben van acute gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en misselijkheid dan op andere plekken in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes, COPD, en longkanker daar vaker voor.

De provincie handelde al eerder volgens het voorzorgsbeginsel. Dat was bij de geitenstop eind 2018. Deze geitenstop geldt nog steeds en houdt in dat zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken van gezondheidseffecten rondom twee kilometer van geitenhouderijen, er geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen komen. Uit voorzorg en in het belang van de volksgezondheid kon de provincie dus deze zware maatregel nemen. Partij voor de Dieren vroeg om uit te zoeken of zoiets ook in het geval van Tata Steel kan, gezien de stapel onderzoeken die doen vermoeden dat Tata ernstige schade toebrengt aan de gezondheid.

Ook zegde gedeputeerde Olthof toe om voor de zomer een update te geven van de doorlichting van milieuvergunningen, waarbij gekeken wordt of de vergunningen aangescherpt kunnen worden. Dit had volgens het Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2020 – 2050 in het eerste kwartaal al afgerond moeten zijn. De Partij voor de Dieren blijft de druk op de ketel houden.

Statenlid Kostić: “Jarenlang moesten burgers zelf actie afdwingen van de provincie. Het huidige provinciale plan voor Tata Steel laat burgers nóg drie decennia wachten tot er fundamentele veranderingen zichtbaar zijn. En zelfs daarvoor is geen garantie. Gezondheid moet op één staan. De last die op de schouders van de burgers is gelegd is ondragelijk. Het blijft onvoorstelbaar dat overheden het zover hebben laten komen. De gifcocktail in de IJmond kost levens. Toon lef, neem snel maximale actie en informeer tijdig, is de terechte oproep van de bewoners. Goed dat de provincie nu het Rijk om actie vraagt, maar dat kan nog jaren duren. De provincie moet daarom samen met burgers en juristen zoeken naar ruimte om zelf meer te doen, bijvoorbeeld om de Kooksfabriek 2 desnoods stil te leggen. De gedeputeerde heeft toegezegd dat ‘zoeken naar ruimte’ te gaan doen, maar Statenleden moeten alert blijven en erop letten dat dit snel gebeurt. GS heeft er een handje van om geen concrete deadlines te noemen, wat controle door ons als volksvertegenwoordigers bemoeilijkt.”

Tweede Kamerlid van Esch van de Partij voor de Dieren heeft vrijdag Kamervragen gesteld over de gezondheidssituatie rondom de staalfabriek. De landelijke vragen gaan over een brief van de Rijksinspectie ILenT over de wettelijk verplichte inventarisatie van de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De inventarisatie die Tata Steel heeft opgesteld blijkt zeer incompleet en ook een maatregelenpakket om naar 0-emissies van deze onder andere kankerverwekkende stoffen te gaan, lijkt te ontbreken.

Statenfractie Partij voor de Dieren stelde tientallen technische vragen over onder andere deze zeer verontrustend rammelende ZZS-inventarisatie. GS heeft deze nog niet kunnen beantwoorden, maar heeft vandaag toegezegd dat nog te gaan doen.

Vlak daarvoor, in de PS-vergadering van 8 maart, is een motie van de partij aangenomen die afdwingt dat de provincie jaarlijks rapporteert over hoe ver Tata Steel concreet op koers is wat betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in Tata Steel 2020-2050, Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen (inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving voldoende beschermt. Zie ook NHD-artikel.

Gerelateerd nieuws

Succes: inkoopbeleid provincie diervriendelijker na inbreng Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft de gedeputeerde Inkoop een groot aantal mogelijkheden aangereikt om als provincie diervriendel...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept bestuur Noord-Holland ter verantwoording om lobbymail Schiphol VVD-gedeputeerde

De Statenfractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren heeft het provinciale bestuur vandaag ter verantwoording geroepen...

Lees verder