Vragen over uitstoot Zeer Zorg­wek­kende Stoffen door Tata Steel


Indiendatum: 13 apr. 2021

ILT brief over ZZS rapportages Tata Steel https://www.ilent.nl/documenten/zienswijzen/2021/03/10/brief-advies-tata-steel

1.
a) Hoe kan het zijn dat er bij Tata nog steeds 2654 ‘ongewone voorvallen’ van emissies naar de buitenlucht op jaarbasis zijn? Was zoiets ook al aan de hand bij de vorige rapportage (2016),of andere rapportages?
b) Wist de OD hier eerder van en zo ja, wanneer? Wat werd toen gedaan?
c) Welke mogelijkheden ziet de provincie (via OD) om hier beter vinger aan de pols te houden?

2. ILT stelt dat door de niet-reguliere emissies de bekende imissiesniveaus mogelijk een onderschatting zijn van de werkelijkheid.
a) Wat heeft dat voor mogelijke extra effecten op milieu en gezondheid?
b) Gaat OD van Tata vragen om in het vervolg ook die niet-reguliere emissies mee te nemen in de berekeningen?

3. Tata spreekt van ‘bekende emissiepunten’ (‘gaan maatregelen nemen bij 17 van de 213 bekende emissiepunten’). Er zijn dus ook onbekende emissiepunten.
a) Hoe kan het zijn dat er nog onbekende emissies zijn? Wettelijk vereist is in de 5-jaarlijkse rapportage aan te geven bij welke emissiepunten ZZS vrijkomen.
b) Kunt u een omschrijving geven van het soort emissiepunten die de onbekende emissies zijn? Is een inschatting te geven welke stoffen daar geëmitteerd worden en in welke hoeveelheden?
c) Was er bij de vorige (5-jaarlijkse) ZZS-rapportage van Tata Steel ook al sprake van zo’n situatie, waarbij alleen maatregelen werden getroffen op een klein deel van de bekende emissiepunten? Hoe heeft de OD toen gereageerd?

4. ILT wijst erop dat Tata niet voldoet aan de minimalisatieverplichting.
a) Was dat bij de vorige 5-jaarlijkse rapportage (2016) ook het geval? Heeft de OD toen daarop gecontroleerd?

5. ILT Stelt dat de minimalisatieverplichting tenminste de MTR moet onderschrijden en eindigt bij het VR. (Verwaarloosbaar risico). Tata noemt blijkbaar het verwaarloosbaar risico niet.
a) Was dit ook al het geval bij 2016 rapportage van Tata en heeft de OD daaraan gedaan?
b) Wordt via het Milieuzorgsysteem steeds gewerkt aan een lagere emissie van ZZS?

6. ILT adviseert de vergunde emissie te verminderen tot een realistisch niveau.
a) In het Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel zou de actualisatietoets in eerste kwartaal van dit jaar klaar zijn. Wanneer krijgen we die precies te zien?
b) De daadwerkelijk aanpassing van de vergunningen op basis van de actualisatietoets lijkt pas ergens in 2022 klaar te zijn. Klopt dat? Welke mogelijkheden zijn er om dat eventueel te versnellen en heeft de OD daar extra geld voor nodig?
c) Wordt bij de aanpassing gestart met de vergunningen die de meeste impact hebben op milieu en gezondheid?

7. ILT stelt: “Afhankelijk van het emissiepatroon kan daarbij ook overwogen worden aan de (verminderde) maximale emissie een nadere eis voor de gemiddelde emissie toe te voegen. Daarbij is het van belang een adequaat meetprotocol af te spreken hoe de gemiddelde emissie wordt vastgesteld.”
a) Welke stappen onderneemt de OD wat betreft die nadere eis voor de gemiddelde emissie en het afspreken van een adequaat meetprotocol?
b) Hoe wordt daarbij geborgd dat de metingen meer recht doen aan de mogelijke impact op de gezondheid en milieu?

8. ILT stelt dat een relatief zwak onderdeel van verspreidingsberekeningen de verspreiding in meteosituaties zonder duidelijke windrichting of variabele windrichting is, waardoor de emissies in de buurt van de bron kunnen blijven hangen. Door de ligging aan zee kan ook het land-zee effect ontstaan. Hierdoor kunnen lokaal verhoogde concentratie luchtverontreiniging ontstaan. Deze zijn van belang voor de blootstelling rond Tata, maar zitten mogelijk niet goed in het berekende jaargemiddelde.

a) Welke actie wordt ondernomen om dit effect goed mee te nemen in berekeningen?
b) Kunt u schetsen hoe verspreidingsberekeningen worden gedaan? Hoe wordt geborgd dat die (zo) accuraat (mogelijk) zijn?
c) Was deze constatering van ILT niet iets waar de OD zich ook eerder bewust van was? Was dit bijv. bij de vorige rapportage niet al bekend?

9. Worden piekconcentraties in de omgeving van Tata niet berekend? Waarom niet?

10. Klopt het dat emissies (in het kader van de emissieregistratie) momenteel min of meer geschat worden? Dat in het geval van bijvoorbeeld de Kooksfabriek 2 een ronde wordt gedaan langs de ovens door een Tata-medewerker samen met een OD medewerker? Hoe gaat zoiets in zijn werk en ziet de OD mogelijkheden voor verbetering?

11. Klopt het wat in het NHD-artikel staat over dat ILT vindt dat de sinterfabriek, waarin ijzererts wordt voorbereid, mogelijk op de verkeerde soort cokes wordt gestookt: namelijk de zelf geproduceerde hoogovencokes, en dat die meer vervuilt dan de soort cokes die volgens ILT zou moeten worden gebruikt?

12. Wordt kankerverwekkend benzeen wel of niet volledig wordt afgevangen? Als het niet volledig wordt afgevangen, wat zijn de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de leefomgeving (ook rekening houdende met stapeleffect)?

13. Klopt het dat dat Beryllium niet of onvoldoende wordt gemonitord?

14. Wat is de impact op de gezondheid van mensen en hun leefomgeving door het giftige Beryllium?

15. Volgens de OD NZKG loost Tata kwik in het riool zonder dat het over de benodigde vergunning beschikt.
a) Om hoeveel lozing gaat het precies? Wat is de mogelijke impact op milieu en gezondheid door deze lozingen?
b) Tata zegt dat de concentratie niet juist gemeten is. Klopt dat? Door wie wordt de concentratie gemeten?
c) Om welke vergunning gaat het, en wie is bevoegd gezag voor deze lozing op het riool?

16. Wordt er in de IJmond door iemand ook gemonitord op ZZS en zware metalen in het rioolwater? Door wie en hoe gebeurt dat precies?

17. PS heeft vaak om maximale transparantie en proactieve informatievoorziening gevraagd. Kunnen in het vervolg relevante informatie zoals die van ILT (getekend op 10 maart 2021) eerder naar Statenleden en commissieleden worden gestuurd? Het is nu ochtend 13 april 2021 en wij hebben nog steeds officieel geen stukken voor de VTH-agenda, dus ook de ILT brief niet.

Update Uitvoeringsprogramma Tata Steel

18. In het Uitvoeringsprogramma Tata Steel geeft de provincie aan te onderzoeken of we het aspect gezondheid, vooruitlopend op de Omgevingswet, zwaarder kunnen meewegen door ook te anticiperen op de provinciale ambitie om te voldoen aan de WHO-streefwaarden.
a) Wanneer krijgen we hier antwoord op? Kan dat voor de nieuwe Omgevingsverordening?

19. Kunt u een update geven van de voortgang van de aanscherping van emissie waarden en geur, geluid en stof?

20. In het programma wordt in het kader van toezicht ook gesproken over innovatie en versterken van het toezicht. Het lijkt erop dat volgens de planning (p. 15) het onderzoek naar de mogelijkheden en de inventarisatie naar haalbaarheid binnenkort voltooid zou moeten zijn. Kunt u daar een update over geven?

21. Kunt u sowieso maandelijks bij de commissiestukken een update geven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma?

22. Wanneer volgt de wettelijk verplichte aanscherping van vergunning van de pelletfabriek precies?

23. Tata zou na debacle met sinterkoelers bij de Sinterfabriek stofemissie reduceren met de realisatie van een tweede filterinstallatie. Hoe staat het met dit proces? Wanneer wordt het afgerond?

Laatste brand bij Tata
Op 28 maart rond 14u30 ontstond brand bij Tata, met enorme donkere rookwolken tot gevolg. De veiligheidsregio stuurde rond 15u15 een kort bericht via social media dat er brand was en het advies om ramen-deuren gesloten te houden. Rond 15u30 bleek de veiligheidsregio te weten wat de oorzaak was. De OD stuurde pas rond 16u een bericht uit, waaruit bleek dat ze nog geen idee hadden wat de oorzaak was, terwijl de Veiligheidsregio het al wist. Tata was vergeten te communiceren naar OD. De meetstations registreerden geen bijzonderheden. Er stond een Zuidwestenwind.

24. Kunt u stap voor stap in een tijdlijn schetsen hoe en wanneer de OD reageerde en met welke actoren de OD contact heeft gehad die dag (en eventueel erna) over de calamiteit? Wat is daarbij precies besproken/afgesproken?

25. De Veiligheidsregio wist al rond 15u30 wat de oorzaak was en communiceerde dat toen via social media. Waarom zei de OD om 16u dan nog dat de oorzaak onbekend was? Is er überhaupt niet geprobeerd informatie in te winnen bij de Veiligheidsregio of op zijn minst op hun social media te kijken?

26. De OD heeft verantwoordelijkheid voor het milieu en de provincie wil ook gezondheid beter meenemen in het beleid rond VTH. Tata had de OD tijdig moeten betrekken, maar dat gebeurde niet. Heeft de inspecteur van de OD überhaupt iets kunnen registeren toen diegene bij de Tata-locatie aankwam?

27. Is er een mogelijkheid dat de OD bij zulke calamiteiten voor de zekerheid contact opneemt met de Veiligheidsregio om informatie in te winnen, ook gezien CvdK’s plaats daarin?

28. Heeft de provincie of de OD proactief gecommuniceerd naar de burgers en volksvertegenwoordigers, behalve een kort bericht op social media? Zo ja, in welke vormen precies?

29. Is de OD of GS door bewoners gecontacteerd met vragen gerelateerd aan de brand en zo ja, heeft de OD al die vragen beantwoord (binnen hoeveel uur/dagen)?

30. Klopt het dat het hier weer ging om een locatie bij de Kooksfabriek 2? Kunt u een duidelijk overzicht geven van alle opvallende incidenten bij die fabriek de laatste 2 jaar (lekkende ovens, branden, etc.)?

31. Heeft de brand zodanige schade toegebracht aan de ovens dat er wellicht nu meer kans is op lekkages en meer vervuiling? Is daar iets over bekend bij OD en heeft de inspecteur daarnaar gekeken?

32. Klopt het dat bij een andere windrichting de rook bijvoorbeeld mensen op het strand of inwoners van Wijk aan Zee had kunnen treffen? Is bekend wat voor gevolgen dat zou hebben voor de luchtkwaliteit en dus burgers?

33. Klopt het dat er een mogelijkheid is dat de emissies bijvoorbeeld tussen meetpunten (Banjaert/Bosweg en Beverwijk Creutzberglaan) door zijn gegaan? Zie ook plaatje hieronder.

34. De volledigheid van de informatie over uitstoot lijkt dus ook afhankelijk van de windrichting (die moet net de ‘goede’ kant op staan om ervoor te zorgen dat de uitstoot de meetstations bereikt). Maar als de wind net even uit een andere hoek komt, dan wordt er alsnog niet gemeten. Klopt dat?

Foto: Meetpunten en hun gegevens op en rond de dag van de brand.

35. Welke (technische) mogelijkheden ziet de OD/provincie om de vervuiling meer bij de bron te meten (en dus niet te berekenen), om zo aan meer accurate informatie te komen?

Meetpunten algemeen

36. In en rond het IJmondgebied staan zes permanente meetstations waar continu de concentraties van luchtverontreinigende stoffen worden gemeten.

Klopt het dat niet op alle meetstations het hele pakket (fijnstof, PAK’s, zware metalen) wordt gemeten? Zo ja, waarom is er verschil tussen de meetstations? Wat wordt waar precies gemeten.

37. Meetpunt Reijndersweg staat het dichtst op de problematische Kooksfabriek 2. Klopt het dat daar niet het hele pakket van bovengenoemde stoffen wordt gemeten?

38. Klopt het dat er onderscheid wordt gemaakt tussen officiële juridische meetstations en de rest (bijv. Bosweg eb Reijndersweg)? Waarom en wat betekent dat?

39. Wat zouden de kosten zijn per extra meetpunt?

40. Gaat het RIVM straks iets zeggen over wat alle die gegevens uit de meetpunten tezamen concreet betekenen voor de gezondheid van inwoners?

Kooksfabriek 2

De Kooksfabriek 2 is een 50 jaar oude fabriek.

41. Tata Steel is momenteel bezig met een inhaalslag op achterstallig onderhoud aan de ovenwanden. Klopt het dat ongeveer 50 van de 108 ovens sinds 2008 gereed zijn gemaaakt?.

42. Klopt het dat deze fabriek de grootste bron van H2S emissies is? Welke impact heeft dat mogelijk op de gezondheid van de leefomgeving?

43. Er wordt ook kankerverwekkend benzeen uitgestoten. Hoeveel precies en welke effecten heeft dat op de gezondheid van de leefomgeving? Klopt het dat er geen veilige concentratie benzeen bestaat waaronder geen effecten voorkomen?

44. De verouderde ovens met o.a. lekkende wanden en ovendeuren zijn een bron van ZZS. Hoe lang duurt het nog precies voordat de onderhoud aan de rest van ovens klaar is? Hoe ziet dat tijdspad er precies uit?

45. Als deze verouderde ovens puur theoretisch dit jaar zouden sluiten, hoeveel minder uitstoot van verschillende stoffen (ZZS, fijnstof) zou dat opleveren (eventueel schatting doen)?

46. De provincie heeft toegezegd dat de OD ZZS bij de Kooksfabriek 2 gaat laten meten door een onafhankelijk bureau en dat de GGD hierbij wordt betrokken. Het idee is om metingen aan de bron te gaan doen voorafgaand aan de maatregelen die Tata gaat treffen en na realisatie van de maatregelen.
a) Wanneer wordt dit precies uitgevoerd en worden alle meetgegevens constant openbaar gemaakt online?
b) Hoe vaak wordt gemeten en welke stoffen?
c) Wordt ook hier rekening gehouden met de aanbevelingen van ILT over een adequaat meetprotocol?

47. Klopt het dat het uit het rapport ‘historische immissies:’ https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797001.htmlblijkt dat de concentraties van PAKs etc. vele malen hoger zijn dichter bij de bron?

48. Kan de OD/provincie ons verzekeren dat de uitstoot van de Kooksfabriek 2 geen gevaar is voor de gezondheid van burgers (ook rekening houdende met stapeleffect)? Kunt u dat onderbouwen?

49. Is er een concreet doel om de uitstoot van de fabriek te verminderen? Wat is dat doel (of doelen) en wanneer is de eerste deadline? Welke mate van vermindering moet bijvoorbeeld over een jaar worden gerealiseerd?

RIVM-rapport

50. We hebben begrepen dat het RIVM-rapport naar gezondheid in bezit is van provincie. Klopt dat? Heeft Tata Steel dat ook ontvangen of krijgen ze het nog te zien voor publicatie? En de bewoners?

51. Een advies van ILT is om bij de GGD te vragen naar impact van piekconcentraties op gezondheid in vergelijking met rekenen met jaargemiddelden. Wanneer gaat de OD dit precies doen of komt de antwoord op de vraag die ILT in dit verband stelt terug in het RIVM-rapport?

52. Wanneer kunnen Statenleden precies het rapport inzien?

Capaciteit OD’s

53. Is een inventarisatie gedaan of er meer middelen voor de OD’s nodig zijn om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren, en extra vinger aan de pols te houden bij de grotere en meer problematische bedrijven?

54. Is dat ook gedaan in het kader van de transitie naar de Omgevingswet? Kan in beeld worden gebracht hoeveel extra geld eventueel nodig is?

Indiendatum: 13 apr. 2021
Antwoorddatum: 16 apr. 2021

Een van de instrumenten die de PS-leden ter beschikking staan bij de uitvoering van hun taken is de mogelijkheid om voorafgaand aan een commissievergadering technische vragen te stellen over een of meer onderwerpen die voor die vergadering geagendeerd staan. Het moet daarbij gaan om vragen van feitelijke aard over provinciale beleidsonderwerpen. De beantwoording van deze vragen heeft tot doel dat Statenleden snel over feitelijke informatie beschikken waarmee zij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol kunnen vervullen. Dit instrument werkt al lange tijd naar volle tevredenheid van zowel PS-leden als ambtelijk apparaat.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij technische vragen van Statenlid I. Kostic van de Partij voor de Dieren ten behoeve van de vergadering van de commissie NLG op maandag 19 april aanstaande. Statenlid Kostic stelt maar liefst 54, vaak zeer gedetailleerde, vragen, inclusief nog allerlei subvragen over allerlei VTH-taken, die deels technisch zijn, maar deels ook politiek. Bovendien stelt zij vragen waarop wij het antwoord zelf niet kunnen geven omdat het geen feitelijke vragen zijn gericht op kennis die onze medewerkers hebben (bijvoorbeeld over de gezondheidsaspecten van sommige chemische stoffen). Ook worden er vragen gesteld die bedoeld zijn voor de Omgevingsdienst. Deze aantallen vragen kunnen nooit in zo’n kort tijdsbestek worden beantwoord. Van een aantal vragen weten wij überhaupt niet of de Omgevingsdienst ze (zonder verder onderzoek) kan beantwoorden.

Kortom, Statenlid Kostic stelt vragen die veel verder gaan dan waar dit instrument voor bedoeld is: het leveren van beschikbare, feitelijke informatie over onderwerpen op de agenda. Het instrument is niet bedoeld om aanvullende vragen te stellen die veel verder gaan dan het specifieke onderwerp op de agenda. Voor dergelijke – ‘nice to know’- vragen zijn andere instrumenten beschikbaar. Ook hebben de fracties eigen budget voor onderzoeksdoeleinden.

Daarnaast gaan de vragen deels ook nog over onderwerpen waarover afgelopen maandag 12 april 2021 uitgebreid is gesproken tijdens de behandelde actualiteit in PS. De beantwoording via het instrument van technische vragen wordt daarmee een herhaling van zetten en draagt niet bij tot een betere inhoudelijke behandeling van de agendapunten in de vergadering van de commissie NLG van aanstaande maandag.

Kortom, ik ben van mening dat deze set vragen de omvang en bedoelingen van dit instrument, en de daarbij behorende beantwoordingstermijn van een paar dagen, ver te buiten gaat.

Ik zie dan ook geen mogelijkheid en geen rechtvaardiging om ambtelijke capaciteit vrij te maken om deze vragen te laten beantwoorden. Dit zou een disproportionele aanslag op ambtelijke capaciteit vergen. Dit doet uiteraard niets af aan de bereidheid om ook in de toekomst technische vragen te beantwoorden, die binnen de normale reikwijdte van dit instrument vallen.

Interessant voor jou

Drinkwater prioriteit en lozing van brei door hyperscale datacenters op Agriport A7

Lees verder

Vragen over lobbymail van VVD-gedeputeerde Loggen aan Tweede Kamer om nieuwe geluidsregels Schiphol te omzeilen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer