Drink­water prio­riteit en lozing van brei door hyperscale data­centers op Agriport A7


Indiendatum: 19 apr. 2021

Ingekomen schriftelijke vragen nr. 43-2021 van dhr. Zoon (PvdD) over drinkwater prioriteit en lozing van brei door hyperscale datacenters op Agriport A7.pdf

Inleiding

In de Statenvergadering van 12 april 2021 bij de actualiteit Datacenters hebben we gesproken over o.a. het drinkwatergebruik van hyperscale datacenters op Agriport A7. Hierbij is beantwoord door gedeputeerde Loggen dat de brei wordt geloosd op het watersysteem van HHNK en dat hierbij geen aanvullende en nadelige verschijnselen optreden. Als beantwoording bij drinkwatertekort is gemeld dat er een wettelijke prioritering is en dat bij deze verdringingsreeks categorieën zijn afgesproken, waarbij levering voor drinkwater (en veiligheid) de hoogste prioriteit heeft. Deze verdringingsreeks wordt geactualiseerd.

Verzilting
Bij het watersysteem wordt volgens ons de sloten bedoeld van de Wieringermeer. Hiervoor is gezamenlijk tussen de gemeente, het waterschap en de provincie een gebiedsplan Wieringermeer opgesteld[1]. Grondgebonden landbouw blijft in dit gebied de belangrijkste functie en hierbij is afgesproken om ‘Het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent bijvoorbeeld zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing’, [pagina 12]. Daarbij lijkt het uitwaterende gemaal te spuien op het IJsselmeer [pagina 13]. Daarnaast staat in de Watervisie 2021[2] dat de provincie ‘bij de ruimtelijke inrichting meer rekeninghouden met de beschikbaarheid van zoet water’.

Watertekort
Bij de beantwoording lijkt verwezen te worden naar de verdringingsreeks bij watertekort[3] die beschreven staat bij Kenniscentrum InfoMil. Deze verdringingsreeks lijkt te gaan over oppervlaktewater. Tevens is het onduidelijk of het drinkwater gebruik door datacenters zou vallen onder categorie 3: kleinschalig hoogwaardig gebruik: proceswater. Of onder Categorie 4 (economische afweging). Binnen categorie 3 en 4 bepaalt de provincie de prioritering, waarbij in de evaluatienota Waterbeheer Aanhoudende droogte 2003[4] wordt aangegeven dat ‘Binnen de categorieën 3 en 4 vindt onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van de economische maatschappelijke schade.’

Vragen

Vraag 1:
In hoeverre past het lozen van zout water in de Wieringerwaard binnen de provinciale Watervisie 2021?

Vraag 2:
In hoeverre past het lozen van zout water in het gemeenschappelijke gebiedsplan Wieringermeer?

Vraag 3:
Wordt de verdringingsreeks ook gehanteerd door het Provinciaal Waterleidingsbedrijf Noord-Holland in de levering van drinkwater? Of wordt bij schaarste in drinkwater teruggevallen op nood(drink)water?

Vraag 4:
Valt drinkwater gebruik voor koeling van datacenters onder Categorie 3 (proceswater) of Categorie 4 (overige belangen)?

Vraag 5:
Hoe heeft de provincie de regionale invulling van de verdringingsreeks ingevuld?

Vraag 6:
Welke volgorde wordt er gehanteerd en hoe vindt afweging precies plaats in de verdringingsreeks tussen landbouw, natuur (omkeerbare schade) en datacenters?

Vraag 7:
Hoe worden de staten betrokken bij de actualisatie van de verdringingsreeks?


1 https://www.hollandskroon.nl/s...

2 https://www.noord-holland.nl/O...

3 https://www.infomil.nl/onderwe...s/watertekort/verdringingsreeks/2021 43

4 https://zoek.officielebekendma... paragraaf 3.4