Vragen over lobbymail van VVD-gede­pu­teerde Loggen aan Tweede Kamer om nieuwe geluids­regels Schiphol te omzeilen


Indiendatum: 20 apr. 2021

Inleiding

Maandagavond maakte Schipholwatch[1] melding van een lobbymail van VVD-gedeputeerde Loggen aan Tweede Kamerleden om vóór een VVD-motie[2] te stemmen die nieuwe geluidsregels voor Schiphol omzeilt. De strekking van de motie is om te verzekeren dat de bestaande geluidsregels voor luchtvaart beleidsneutraal worden omgezet naar de Omgevingswet. Een overweging in deze motie is dat “er in principe is afgesproken dat de bestaande regels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet”. De mail is gericht aan woordvoerders Bouwen en Wonen en woordvoerders Luchtvaart van de Tweede Kamer. De stemming over deze motie is 20 april ’21.

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voorziet erin dat luchtvaartgeluid zwaarder meeweegt bij het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting dan voorheen. De huidige rekenmethode onderschat immers het aantal gehinderden in Nederland.

Hinderbelevingsonderzoeken van de zes GGD’en rondom Schiphol geven meer dan 40 procent méér ernstig gehinderden aan dan de huidige Lden-rekenmethode. Daarnaast zijn er ongeveer twee keer zoveel ernstig slaapverstoorden dan volgens de Lnight-rekenmethode (Natuur en Milieufederatie NH, 2018). Ook heeft de WHO onlangs haar aanbevelingen aangescherpt. Volgens de WHO-methode zijn er rondom Schiphol ongeveer twee keer zoveel ernstig gehinderden dan de berekeningen aangeven (PBL, 2018[3]). Daarnaast wordt er op verschillende plekken in Nederland luchtvaartgeluid gemeten. Deze metingen komen gemiddeld ook systematisch hoger uit dan de berekeningen (NLR, 2018[4]).[5]

Gedeputeerde Loggen schrijft in zijn mail onder andere:

“Dit is voor de provincie Noord-Holland (evenals de provincies Zuid-Holland en Utrecht) een belangrijk punt omdat het ons helpt onze forse woningbouwopgave te realiseren.”

“Gemeenten en provincies hebben grote moeite met de nieuwe rekenregels voor het stapelen van luchtvaartgeluid.”

“De gevolgen daarvan zijn nogal desastreus. Want veel gebieden waar volgens de huidige wettelijke geluidnormen voor luchtvaartlawaai geen bezwaren tegen woningbouw zijn, krijgen met de nieuwe rekenregels ineens een kwalificatie ’slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied.”

“De bijdrage van de nieuwe cumulatieregels aan de bescherming van de burger tegen geluidsoverlast is nihil: er wordt niets gedaan om de hinder die door omwonenden wordt beleefd, omlaag te brengen.”

Vragen

1. Wisten Gedeputeerde Staten vooraf van het versturen van deze e-mail van gedeputeerde Loggen aan de Tweede Kamer?

2. Staan GS achter de inhoud van de e-mail?

3. Schreef gedeputeerde Loggen deze mail namens het bestuur van de provincie Noord-Holland of op persoonlijke titel?

4. Wanneer hebben Provinciale Staten van Noord-Holland akkoord gegeven voor de stelling die in de e-mail wordt verdedigd?

5. Waar, wanneer en door wie is “in principe afgesproken dat de bestaande regels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet”? (zie overweging Tweede Kamermotie 32 847, nr. 738)

6. Welke belanghebbenden hebben er precies grote moeite met de nieuwe rekenregels van Schiphol? Graag een uitputtend en uitsluitend overzicht hiervan.

7. Erkennen GS dat de huidige rekenregels in de Wet geluidhinder het aantal ernstig gehinderden van vliegtuiglawaai ernstig onderschatten en een correctie dus op zijn plek is?

8. Erkennen GS dat het versoepelen van de geluidsnorm luchtvaart in de Omgevingswet het negeren is van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om geluidsoverlast door vliegverkeer inderdaad zwaarder mee te tellen, vanwege de hoge mate van overlast die dit geluid met zich meebrengt ten opzichte van andere geluidsbronnen? De WHO geeft de nieuwe normen op basis van de jongste medische inzichten. Geluidhinder geeft serieuze gezondheidseffecten, stelt de WHO. Het gaat onder meer om hart- en vaatziekten, leerproblemen, slaapverstoring en de geestelijke gezondheid.[6] [7]

9. Erkennen GS dat nog meer burgers straks te maken krijgen met geluidsoverlast en luchtvervuiling door Schiphol?

10. Erkennen GS dat niet de aangepaste regels ter bescherming van de volksgezondheid, maar de geluidsoverlast en luchtvervuiling van Schiphol, een streep zetten door de mogelijkheden voor woningbouw in de regio?

11. De Omgevingswet gaat uit van balans tussen ‘beschermen’ en ‘benutten’ van de Leefomgeving. Hoe zien GS het waarborgen van deze balans, wanneer nu al actief wordt gepleit om regels ter bescherming van burgers tegen ernstige hinder teniet te doen?


[1] VVD Noord-Holland wil af van geluidsregels Schiphol | SchipholWatch

[2] Motie Koerhuis over het beleidsneutraal overzetten van geluidsregels - Integrale visie op de woningmarkt - Parlementaire monitor

[3] PBL, 2018, Kennisscan Luchtvaartnota

[4] NLR, 2018, Trendvalidatie van Doc.29 berekeningen

[5] https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/10/433b4ea3-luchtvaartnota-milieuorganisaties.pdf

[6] WHO: Schiphol is veel en veel te luid | Het Parool

[7] SSC-Campus (gezondeleefomgeving.nl)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer