Vervolg­vragen Plannen hotel­keten van der Valk in Beusebos Purmerend


SP, PvdD

Indiendatum: mei 2021

Inleiding:

Op 2 februari 2021 beantwoordde u de statenvragen 01-2021 van de Partij voor de Dieren over de plannen van hotelketen Van der Valk in het Beusebos in Purmerend. Inmiddels blijkt uit een artikel in het Noordhollands Dagblad van 10 mei (Vrienden Beusebos boos op doorzetten hotelplan in kom A7) dat het college van B&W van Purmerend de plannen voor een hotel in het Beusebos wil doorzetten en daarbij het advies van de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) van 8 december 2020 naast zich neer wil leggen. De ARO adviseerde om niet tot hoogbouw over te gaan en nog eens te rade te gaan bij de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en UNESCO. Dit, omdat de ARO het bouwplan te zwaar en te stedelijk vindt in de relatie tot de recreatieve functie en de natuurwaarden in het gebied. U hebt uiteraard het advies van de ARO gesteund en bent schriftelijk en mondeling in overleg gegaan met het college van B&W van Purmerend.

(Vervolg)vragen:

  1. Uit het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 blijkt dat u de gemeente Purmerend hebt verzocht een alternatief plan te maken voor de ontwikkelingen in het Beusebos. Hebt u dit alternatieve plan reeds ontvangen? Als dat niet het geval is, neemt u daarmee dan genoegen? Als u daarmee genoegen neemt, kunt u ons dan uitleggen waarom?
  2. Is bij dit alternatieve plan ook gekeken naar een alternatieve locatie?
  3. Uit het antwoord op vraag 6 van de vragen 01-2021 blijkt dat u hebt aangedrongen op een advies van de RCE en UNESCO. Hebben de RCE en UNESCO reeds advies gegeven? Zo ja, hebt u dit advies reeds ontvangen? Wat is de inhoud van dit advies? Kunt u ons dit advies zenden?
  4. In het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 deelt u ons mee dat u effecten op de aanwezige soorten in het plangebied en direct daar buiten worden besproken in een 'aankomend overleg' tussen de Omgevingsdienst, het ecologisch adviesbureau van de initiatiefnemer en de gemeente Purmerend. En dat de Wet natuurbescherming (Wnb) hierbij leidend zal zijn. Kunt u ons verslag doen van het betreffende overleg en de uitkomsten daarvan?
  5. Tevens zegt u in het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 dat de Omgevingsdienst zorg draagt voor de handhaving en vergunningverlening op het gebied van de Wnb. Wij nemen aan dat u het in dit geval over de Omgevingsdienst NHN hebt. Wat is de stand van zaken van Wnb-ontheffing soortenbescherming? En wat is de stand van zaken van de Wnb-vergunning stikstof? Waar wordt stikstofruimte gevonden voor de bouw en gebruik van het hotel? Heeft de OD NHN de Aerius-berekening van initiatiefnemer al beoordeeld (zie het antwoord op vraag 4 van de vragen 01-2021)?
  6. Bij het verlenen van diverse vergunningen zijn echter meer Omgevingsdiensten betrokken. Welke vergunningen, behalve die van de Wnb, zijn er nog meer nodig? Worden de aangevraagde vergunningen ook daadwerkelijk verleend? Hoe ver is het totale vergunningverleningtraject? Kunt u ons dit uitgebreid uit de doeken doen?
  7. Er is tevens een ontwerp hogere grenswaarde geluid ingediend. Ondanks het vele geluid dat de A7 voortbrengt bevinden zich meerdere beschermde diersoorten in het Beusebos. De baardvleermuis leeft er in een kolonie, en de boommarter heeft er zijn thuis. Behalve deze twee diersoorten zijn er nog zeker zeven andere bedreigde diersoorten in het Beusebos te vinden. Wordt de vergunning voor het besluit hogere grenswaarde geluid afgegeven, ook wanneer het hotel niet gebouwd zal worden in het Beusebos?
  8. Uit het ontwerpbestemmingsplan, dat op 14 mei ter inzage is gelegd, blijkt dat de adviezen van de ARO niet zijn opgevolgd. Er is nog steeds sprake van hoogbouw en uit niets blijkt dat er adviezen van RCE en UNESCO zijn opgevolgd. Wat zijn uw volgende stappen? Gaat u ingrijpen? Gaat u in dit geval een aanwijzing geven? En wat zijn de middelen die u kunt aanwenden als uw aanwijzing niet wordt opgevolgd?
  9. Is er sprake van financiële of juridische consequenties voor u of de gemeente Purmerend als het betreffende hotel niet gebouwd kan worden? Kunt u de belangen en de consequenties in dezen, zowel van u als van de gemeente Purmerend uitgebreid beschrijven?
  10. Bent u van mening dat het Beusebos als BPL en NNN, waar zich beschermde planten en dieren bevinden, op dit moment op de juiste wijze wordt beheerd? Is een beter beheer mogelijk, zodat de biodiversiteit en het beschermen van flora en fauna erop vooruitgaan? Zo ja, wat zijn de maatregelen die u op dit gebied wenselijk acht?


Indiendatum: mei 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

Inleiding vragen
Op 2 februari 2021 beantwoordde u de statenvragen 01-2021 van de Partij voor de Dieren over de plannen van hotelketen Van der Valk in het Beusebos in Purmerend. Inmiddels blijkt uit een artikel in het Noordhollands Dagblad van 10 mei (Vrienden Beusebos boos op doorzetten hotelplan in kom A7) dat het college van B&W van Purmerend de plannen voor een hotel in het Beusebos wil doorzetten en daarbij het advies van de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) van 8 december 2020 naast zich neer wil leggen. De ARO adviseerde om niet tot hoogbouw over te gaan en nog eens te rade te gaan bij de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en UNESCO. Dit, omdat de ARO het bouwplan te zwaar en te stedelijk vindt in de relatie tot de recreatieve functie en de natuurwaarden in het gebied. U hebt uiteraard het advies van de ARO gesteund en bent schriftelijk en mondeling in overleg gegaan met het college van B&W van Purmerend.

Inleiding antwoorden
Nadat het ARO advies is gepubliceerd op de provinciale website hebben wij op 17 december 2020 een advies verzonden aan de gemeente met het verzoek een alternatief plan toe sturen met inachtneming van het ARO advies.
Op 12 februari 2021 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde Cees Loggen en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend. Hier is nog eens benadrukt dat wij niet tegen een ontwikkeling zijn op de betreffende locatie maar dat het ARO advies wel opgevolgd dient te worden.
Wij zijn op 12 mei 2021 per mail op de hoogte gebracht met de mededeling dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan ‘Purmerend Hotel Kom A7’ en al eerder met het beeldkwaliteitsplan van het hotel. Het plan ligt van 14 mei tot 24 juni 2021 ter inzage.

Vragen en antwoorden
Vraag 1:
Uit het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 blijkt dat u de gemeente Purmerend hebt verzocht een alternatief plan te maken voor de ontwikkelingen in het Beusebos. Hebt u dit alternatieve plan reeds ontvangen? Als dat niet het geval is, neemt u daarmee dan genoegen? Als u daarmee genoegen neemt, kunt u ons dan uitleggen waarom?

Antwoord 1:
Nee. Wij hebben tot op heden geen alternatief plan ontvangen.

Vraag 2:
Is bij dit alternatieve plan ook gekeken naar een alternatieve locatie?

Antwoord 2:
Wij hebben geen alternatief plan ontvangen. Er is in bijlage 1 van het ontwerp bestemmingsplan wel een quickscan onderzoek bijgevoegd waar 6 locaties onderzocht, waaronder de huidige locatie in het Beusebos. Volgens de quickscan voldoet de huidige locatie in het Beusebos het meest aan de
eisen van de initiatiefnemer.

Vraag 3:
Uit het antwoord op vraag 6 van de vragen 01-2021 blijkt dat u hebt aangedrongen op een advies van de RCE en UNESCO. Hebben de RCE en UNESCO reeds advies gegeven? Zo ja, hebt u dit advies reeds ontvangen? Wat is de inhoud van dit advies? Kunt u ons dit advies zenden?

Antwoord 3:
De gemeente heeft geen advies gevraagd bij RCE dan wel bij UNESCO voor zover wij weten. Volgens de gemeente is dit niet nodig, omdat het Beusebos niet binnen de Beemster en Stelling van Amsterdam is gelegen.

Vraag 4:
In het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 deelt u ons mee dat u effecten op de aanwezige soorten in het plangebied en direct daar buiten worden besproken in een 'aankomend overleg' tussen de Omgevingsdienst, het ecologisch adviesbureau van de initiatiefnemer en de gemeente Purmerend. En dat de Wet natuurbescherming (Wnb) hierbij leidend zal zijn. Kunt u ons verslag doen van het betreffende overleg en de uitkomsten daarvan?

Antwoord 4:
Er is tijdens het ambtelijk overleg met de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN) gesproken over de effecten van de voorgenomen bouw op de in het Beusebos aanwezige flora en fauna. Besproken is welke effecten zich kunnen voordoen en hoe die effecten kunnen worden gemitigeerd. Besproken is dat het de verantwoordelijkheid is van de aanvrager van de eventueel
noodzakelijke soortenontheffing(-en) om effecten in kaart te (laten) brengen en daarvoor mitigatiemogelijkheden voor te stellen. Deze effectbeoordeling met mitigatievoorstellen zullen door de OD NHN worden beoordeeld na indiening van de ontheffingsaanvraag. De ontheffing is nog niet aangevraagd door de gemeente of de initiatiefnemer.

Antwoord 5:
Tevens zegt u in het antwoord op vraag 3 van de vragen 01-2021 dat de Omgevingsdienst zorg draagt voor de handhaving en vergunningverlening op het gebied van de Wnb. Wij nemen aan dat u het in dit geval over de Omgevingsdienst NHN hebt. Wat is de stand van zaken van Wnb-ontheffing soortenbescherming? En wat is de stand van zaken van de Wnb-vergunning stikstof? Waar wordt stikstofruimte gevonden voor de bouw en gebruik van het hotel? Heeft de OD NHN de Aerius-berekening van initiatiefnemer al beoordeeld (zie het antwoord op vraag 4 van de vragen 01-2021)?

Antwoord 5:
Er is bij de OD NHN geen aanvraag om een gebiedsvergunning (hoofdstuk 2, Wnb) dan wel een soortenontheffing (hoofdstuk 3, Wnb) ingediend.
Uit de Aerius berekening, die als bijlage 12 aan de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Purmerend – Hotel Kom A7 is gehecht, volgt dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Er zal daarom ook geen aanvraag om een gebiedsvergunning (hoofdstuk 2, Wnb) worden aangevraagd
door de gemeente.

Antwoord 6:
Bij het verlenen van diverse vergunningen zijn echter meer Omgevingsdiensten betrokken. Welke vergunningen, behalve die van de Wnb, zijn er nog meer nodig? Worden de aangevraagde vergunningen ook daadwerkelijk verleend? Hoe ver is het totale vergunningverleningtraject? Kunt u ons dit uitgebreid uit de doeken doen?

Antwoord 6:
De OD NHN is (in mandaat van ons college) verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvragen om vergunning (hoofdstuk 2) en ontheffing (hoofdstuk 3) ingevolge de Wnb.
De overige benodigde vergunningen zullen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend worden verleend. Op dit moment ligt alleen het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Navraag bij de gemeente leert dat in elk geval voor het hotel een omgevingsvergunning voor bouwen zal moeten worden verleend. Of die vergunningen uiteindelijk worden verleend is aan het college van burgemeester en wethouders.

Vraag 7:
Er is tevens een ontwerp hogere grenswaarde geluid ingediend. Ondanks het vele geluid dat de A7 voortbrengt bevinden zich meerdere beschermde diersoorten in het Beusebos. De baardvleermuis leeft er in een kolonie, en de boommarter heeft er zijn thuis. Behalve deze twee diersoorten zijn er nog zeker zeven andere bedreigde diersoorten in het Beusebos te vinden. Wordt de vergunning voor het besluit hogere grenswaarde geluid afgegeven, ook wanneer het hotel niet gebouwd zal worden in het Beusebos?

Antwoord 7:
De ontheffing voor hogere geluidswaarden heeft niet als doel om beschermde diersoorten te beschermen. Daarvoor is de Wnb het wettelijk kader. De ontheffing is gekoppeld aan het bestemmingsplan en heeft betrekking op het geluid op de gevel van de bedrijfswoning binnen het te bouwen hotel

Vraag 8:
Uit het ontwerpbestemmingsplan, dat op 14 mei ter inzage is gelegd, blijkt dat de adviezen van de ARO niet zijn opgevolgd. Er is nog steeds sprake van hoogbouw en uit niets blijkt dat er adviezen van RCE en UNESCO zijn opgevolgd. Wat zijn uw volgende stappen? Gaat u ingrijpen? Gaat u in dit geval een aanwijzing geven? En wat zijn de middelen die u kunt aanwenden als uw aanwijzing niet wordt opgevolgd?

Antwoord 8:
Wij zijn het plan nog aan het onderzoeken. Indien blijkt dat het plan niet conform de regels van de Omgevingsverordening NH2020 is gaan wij ten eerste over tot het indienen van een zienswijze.
Afhankelijk van de reactie van de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan zullen wij overwegen om over te gaan tot het geven van een reactieve aanwijzing dan wel tot instellen van beroep.

Vraag 9:
Is er sprake van financiële of juridische consequenties voor u of de gemeente Purmerend als het betreffende hotel niet gebouwd kan worden? Kunt u de belangen en de consequenties in dezen, zowel van u als van de gemeente Purmerend uitgebreid beschrijven?

Antwoord 9:
Wij hebben geen belangen bij realisatie van een Van der Valk hotel in het Beusebos.
Navraag bij de gemeente leert dat er financiële en juridische consequenties van enige omvang zijn voor de gemeente indien het hotel niet gebouwd kan worden.

Vraag 10:
Bent u van mening dat het Beusebos als BPL en NNN, waar zich beschermde planten en dieren bevinden, op dit moment op de juiste wijze wordt beheerd? Is een beter beheer mogelijk, zodat de biodiversiteit en het beschermen van flora en fauna erop vooruitgaan? Zo ja, wat zijn de maatregelen die u op dit gebied wenselijk acht?

Antwoord 10:
Vanuit de OvNH2020 geldt op deze locatie geen landschappelijk beschermingsregiem. Het Beusebos maakt geen onderdeel uit van BPL, NNN of Natura2000. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het Beusebos ligt bij de gemeente.

Wel dient het bevoegd gezag bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het werkingsgebied ‘landelijk gebied’ de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te betrekken, zie art. 6.59 OvNH2020. Dit is de reden dat het planvoornemen door de ARO is bekeken en een advies is opgesteld. De natuurwaarden in het bos en de externe werking op het nabijgelegen UNESCO werelderfgoed zijn
daarin meegenomen.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over lobbymail van VVD-gedeputeerde Loggen aan Tweede Kamer om nieuwe geluidsregels Schiphol te omzeilen

Lees verder

Vragen over het jaarrond mogen doodschieten van zwanen in de hele provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer